CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Günümüzde Batı toplumlarında cinsellik serbest olarak yaşanmakta,ülkemizde büyük şehirlerde de eğilim bu yöndedir.Ancak her özgürlük kendine özgü sorumluluklar  da vardır.Özgürlüğümüzün kıymetini bilip sorumluluğumuzun farkında olup aşağıdaki soruların yanıtlarını tartışmaya açalım.

 • Cinsel yaşantımız ne gibi tehlikelerle doludur?
 • Nasıl önlemler almalıyız?

sorularını yanıtını bilelim ki mutlu ,sorunsuz bir yaşam sürelim.Bu yazıyı hastalarıma yönelik ,daha çok onları bilgilendirmek amacıyla kaleme aldım.Genital olarak bulaşan ;Sistit,prostatit ve vajinit gibi hastalıklar diğer bölümlerde anlatıldığı için bu bölümde bahsedilmeyecektir.

  Devamını Oku

PEYRONİE

PEYRONİE;Penis zarı (tunika albugineası) ve penis çubukları süngerimsi damarda (c.cavernozum)  fibröz ,kalsifiye plak oluşumu ile karakterize bir hastalıktır.Penil sertleşmede ;hastalık tarafına penil esneklik azaldığı için  eğrilme yapar ve ağrı oluşturur.Peyronie hastalığı halk arasında penis romatizması olarak da bilinir.Toplumda %04-3.5 görülür.%85 hücresel immun yanıt anormalliği sonucu oluşur.

INTRA SKROTAL KİTLELER

 

INTRA SKROTAL KİTLELER

HİDROSEL:

1-Konjenital Hidrosel:erkek yumurtası etrafında sıvı toplaması ile oluşan bir hastalıktır.%6 oranında görülür. %25 iki taraflı dır.Karın zarı ile skrotum arasında anne karnında iken var olan zarsı kanalın ( Procesus vaginalis‘in ) kapanmama sı ve  lenfatik damarlarda yeter sizlik sonucu oluşur.onucu oluşur. Her -hangi bir komplikasyon yoksa 2 yaşa kadar bekle nir. Yeni doğanda lenfatikdamarlar  4-5 ayda yeterli olur. Bazı hidrosel vakaları 4-6 aydan sonra kendiliğinden iyileşebilir ler.

Devamını Oku

İNMEMİŞ TESTİS

İNMEMİŞ TESTİS

Çocuk  anne karnında iken karın içi  bir organ olan  testis genetik  planlama ve  hormonların  etkisi ve  gubernaküler kasın rehberliği (yol göstermesi )ile ingiünal kanalı geçerek skrotuma (torbaya)  göç eder Bu göçün eksik olması , bir yerde takılması ile de inmemiş testis (İT) hastalığı oluşur.Bu hastalar tedavi olmaz iseler kısırlık gelişebilir ve İT’li vakalarda sonradan ortaya çıkabilecek hastalıkları fark etmek güçleşebilir;Tümör,orşit,testis torsiyonu gibi.Testisler normal vucut sıcaklığından 1-1.5 derece daha düşük bir ısıda verimli çalışırlar.Özellikle sperm yapımı bu ısıya çok duyarlıdır.Bu neden ile testisin skrotuma inmesi çok önemlidir . Ayrıca skrotum sıcakta gevşer açılır soğukta ise küçülür ve büzüşür. Bu olay skrotum dış duvarında yer alan dartus kası marifeti ile oluşur.Ayrıca testisleri hem sıcağa hem de teklikeye karşı ani ve hızlı  hareket ettiren kramaster kası vardır . Bahsedilen bu  iki sistem termostatlı  (ısıya ayar lı)  testis davranışı ortaya çıkartır.Bahsedildiği gibi bu sistem üreme için son derece önemlidir. Normal testis pubk kemikten 4-8 cm aşağıdadır ve sabit durmazlar skrotum ile beraber veya ondan bağımsız skrotum içinde hareket ederler.

İnmemiş testisin şematik görünümü:En yukarda karın içi,sonra kasık kanalı,daha aonra yukarı skrotal ve en altta ise anormal yerleşik testis.

Devamını Oku

KISIRLIK

KISIRLIK 

Ailede evliliğin 9 .ayında hamilelik olmazsa kısır (infertil) kabul edilerek tetkiklere başlanır.

 • %15 ailede infertilite vardır. Problem % 40 kadında, %40 erkekte ,%20 her ikisindedir.
 • Ejekülatın %80’i semen, %20’si sperm dir.
 • Prostat sıvısının %80’i seminal keseden salınır.
 • Prostat+seminila vezikalis+copper gland ;semenin %95’ini salgılar.
 • Erkek infertilitesinin %85 inde yapısal bozukluk vardır

Devamını Oku

HYPOSPADİAS

 HYPOSPADİAS

 Penis 3  tane kalem  şeklinde çubuktan oluşur . Her  bir çubuk  ise sünger  şeklinde  damarların özel paket lenmesi sonucu meydana gelir.Üstteki iki çubuk özellikle penis sertleşmesinde sorumludur bunlara corpus cavernozum.altta olan 3.çubu ğun içinden dış idrar yolu geçer bunada corpus spongiosum denir.

Penis başı dediğimiz yapı da bu c.spongiozuma bağlıdır.Bir şemsiye gibi  c.spongiosumlarında dış uç kısmını örter.Fonksi yon olarak 3 çubuğun koordineli hareketini sağlar.

Devamını Oku

EPİSPADİAS

 EPİSPADİAS

İdrar  deliğinin penisin  üst kısmında olması  ile karekterize hastalıktır. 30.000 doğumda 1 olur . Üretra , corpus caverno zum ve spongiozumda oluşan karmaşok bir bozukluk sonucu gelişen hastalıktır.Daha ileri formlarda karın ön ve alt duvar gelişim bozukluğuda oluşur ki buna da ekstrofi vezikalis denir.dışardan bakıldığında idrar kesesi içini görmek mümkündür.

Devamını Oku

CİNSELLİĞİN GELİŞİMİ

CİNSELLİĞİN GELİŞİMİ

Doğuştan dış cinsel organlarımızda (DCO) bazı farklılıkların olması cinsel  olgunlaşma eksikliğine insanların dikkatini çek miştir.Bu dikkat  diğer anormalliklere gösterilene göre daha fazladır. Aslında DCO farklılığı buzdağının görünen kısmıdır ayrıca hastanın iç cinsel organlarında (İCO: testis ve prostat gibi) hormonlarında ve genetik kurgulanmasında da değişik dereceden bozuklıklara rastlana bilir.  Cinselliği mizin belirlenmesi çok faktörlü bir olgu ve süreçtir

1-Genetik Belirleme: Canlıların hücre çekirdekleri  içinde kromozom denen genetik bilgiyi içeren  yapılar vardır.46 kromozoma sahip olan insan’ın cinsiyetinin gelişmesinden  2 kromozom sorumludur cinsiyet kromozomları X ve Y kromo-zomlarıdır.XX kromozomları dişi bireyi ,XY kromozomları erkek bireyi belirler.

2-Gonadal Belirleme:Cinsiyet kromozomlarının bilgisi ışığında erkek üreme hücresi(sperm) üreten testis gelişir.Ayrıca testis erkeklik hormonu da üretir.Testise iç genital organ da denir.

3-Genital Belirleme:Genlerin mimarlığı ve hormonların etkinliği ile dışgenital oarganlardan penis gelişir ayrıca tüm vucutta er-keksi özellikler ortaya çıkar.erkeksi kıllanma,kas yapısı ve ses gibi

4-Davranışsal Belirleme:Toplumun öğrettiği ve kişinin öğrenip benimsediği Davranışsal cinsel belirleme olur .bu şekilde erkek cinsiyeti şekillenir.Aynı olay kadın için de geçerlidir.

Yukarıdaki olaylar dizisi aşşağıdaki gibi özetlenebilir.

            GENETİK SEX: XX-XY gibi sex kromozomları olayı belirler.

                |

            GONODAL SEX: Ovum – Testis gonadsal sex organlarıdır.

                |

             GENİTAL SEX:Vajen – Penis  Dış cinsel organlardır.

               |

             DAVRANIŞSAL SEX : Kişinin kabullendiği sex.

Cinsiyet belirlenmesinde X kromozomu pasiftir. Y kromo zomu aktif tir, regülatör rol oy- nar,sitotoksiteden sorumludur, erkek gelişimini sağlar.Normal gonodal Farklaşma Y kromozomu kontrolü altında testesteron sentezi ile olur.

                                                              Y kromozomu şematik

                                          Y kromozom kontrolüaltında hormonal etki ile dış genita organların                                                                                                                                                 farklılaşması

Cinsellik  gelişimsel ve fonksiyonel olarak hormonal kontrol altındadır.Beyinde hipofiz denen, yaklaşık bir fındık büyük lüğün-de olan , bir alan tüm iç salgı bezlerin kontrol merkezidir . Testis hipofizden salgılanan gonadotrop hormonların (FSH,LH,Prolak-tin) etkisi ile gelişir, olgunlaşır sonrada cinsel fonksiyonların oluşması için de gerek lidir.Gonadotrop hormonlar testisten sa-lgılanan Testesteron hormonu nun da kontrollü salgılanmasını düzenlerler.

 • FSH-LH hayatın ilk döneminde görülülmeye başlar.
 • Testesteron 12 yaşta pik yapar.
 • Vagen de östrojen ve progesteron reseptörleri vardır.
 • Testesteron(Ts):Erkeklik hormonu.İsminden de anlaşılacagı gibi erkeklik karekterlerinin gelişimini sağlayan hormondur.Kas yapısı,ses tonu,dış ve iç cinsel organları gelişimi  sayılabilir.
 1. Ts 6-7 mg/gün üretilir.300-1000ng/dl serum düze yi
 2. Ts kanda %99 SHBG bağlıdır,%1’i serbesttir ve bu ser best testesteron  aktiftir
 3. Ts %90 Testis,%10 Böbrek Üstü Bezinde sentezlenir.

                  Hormonların yaşa ve testis gelişimine etkisi

Normal cinsel farklaşma bazı durumlarda sapmalar gösterirse aşşağıda adıgeçen hasatlıklar gelişebilir.

 • Gerçek Hermafrodit:
 1. Gonadal Sex:Hem Over hem Testis vardır.
 2. Görünür Sex:Büyük kısmı özellikle dış cinsel organ tipindedir.                                 
 3. Mensturasyon:%50 pubertede mensturasyon olur
 4. Meme:Erkek ve dişi hermafroditi ayırmada önem lidir. Erkekte sadece androjen duyarsızlığı nedeniyle meme  gelişir.
 5. Uterus:%50 görülür.
 6. EGO:%70’inde Vagen var, %20’sinde yoktur.%8 tam vagen vardır.
 • Pseudo Erkek Hermafrodit:Gonadlar erkek olduğu halde dış cinsel organlar anormal yada kadın tipine yakın genetik 44 XY dir. Çok nadir androjen duyarsızlığında meme gelişir.
 • Pseudo Dişi Hermafrodit:Genetik kadın, gonadal kadın ,dış cinsel organlar, erkek tipindedir.
 • Hypospadias:Ayrı bir konu olarak ele alınmıştır.
 • Epispadias

Bütün bunların dışında bireyin kendini erkek yada kadın olarak kabullenme ve yetiştirilmesi cinsel gelişimin son noktası olarak değerlendirilir.