PRP & P-SHOT

PENİL GENÇLEŞTİRME İÇİN KÖK HÜCRE VE PRP

                              UYGULAMASI(P-SHOT)

 

EREKTİL DİSFONKSİYON

Ereksiyon işlemi;Damar-sinir sistemi, penisinin (kas ve özel damardan oluşan korpus kavernuzum denen özel süngerimsi dokusunun) koordineli çalışmıyla gerçekleşir. Yani ereksiyon nörovasküler fenomendir.

Erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık, cinsel ilişki için yeterin ce ereksiyona ulaşamama ve sürdürememe halidir. Tüm dünyadaki milyonlarca erkeği etkileyen ciddi bir sorundur.

Tüm yetişkin erkeklerin yaklaşık% 20’sinin erektil problemlerden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir, bu rakam 40 yaş altında erkeklerde %10 iken 40 yaş ve üstünde % 30-50’ye yüksel mektedir.

Erektil disfonksiyon,

 • Kalp Ve Damar Hastalıkları.Vasüler nedenler;Penis arterleri dahil olmak üzere endotel yum ve düz kas hücrelerinin işleyişi ve penil fibrozun kademeli gelişimi ile ilgilidir.
 • Diyabet
 • Sigara
 • Alkol Kullanımı
 • Stres, Anksiyete, Depresyon
 • Böbrek Hastalıkları
 • Prostat Kanseri
 • Obezite
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Egzersiz eksikliği

gibi problemleri farklı fiziksel ve psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Bu faktörler hayatımızda ne kadar uzun süre etkin olurlarsa, ereksiyon sürecinden sorumlu hücreleri o kadar fazla bozu lurlar ve zayıf ya da var olmayan  seks hayatına yol açar.

Erektil doku, endotel ile kaplanmış lifli bantlar  trabeküll denen bir dizi küçük bölmeyle kavernöz boşluğa (sinuzo id) dönüşmüş  düz kastan oluşur.Ereksiyon, penisin içindeki basıncı düşürerek kanın penisin genişlemesine-sertleş mesine yol açan sinüzoidlerin dolmasına izin veren kavernosal düz kasın gevşemesine yol açan nörovasküler  fe nomendir. Aynı zamanda, emisser venler genişleyen penis ve tunika albuginea‘nın sert dış tabakası arasında sıkıştırılır, bu da sert ereksiyon durumuna neden olur, çünkü kan dolaşıma geri kaçmak yerine peniste kalır.

Hücresel düzeyde, nitrik oksit sinir uçlarından veya endotelyal hücrelerden salınır ve nihai olarak siklik guanozinmo no fosfatın(cGMP) artan hücresel konsantrasyonunun artmasına  yol açan bir kaskad reaksiyonu aktive eder.

 

ED ilaçları (sildenafil, vardenafil ve tadalafil) PDE-5’i inhibe ederek etkilerini gösterirler. Cinsel uyarım mevcut olduğunda  nitrik oksit salındığında cGMP’nin birikmesine izin verme yetenekleriyle düz “kas gevşemesini” teşvik eder

 

Erektil disfonksiyon meydana geldiğinde, kötüleşen endotel / düz kas işlev bozukluğuna neden olan risk faktör lerinin (yaşlanma, genetik ve yaşam tarzı faktörleri) devam etmesi ve giderek zayıf penil kan akışına, skarlaşma ya ve atrofiye yol açtığı için giderek kötüleşen fonksiyon kaybı gelişir. Şekil ‘de gösterildiği gibi bir kısır döngü yara tan erektil doku ve  ED belirtileri ile başlar.Bu da gece ereksiyonlarının (PNT) azalmasına yol açar.

P-SHOT (Priapus Shot): Erektil disfonksiyon tedavisinde  için Trombositten Zengin Ekstre (PRP), Trombositten Zengin Fibrin Matris (PRF) ve Kök Hücrenin penise enjeksiyonları P-Shot olarak bilinir.P-Shot, özellikle erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisinde  devrim niteliğin de yeni tedavi prosedürüdür.Bu işlemin etki mekanizması; Vü cudunmuzda olumsuz etkilenen ereksiyonu sağlayan penis damar ve diğer hücrelerin yenilenmesine neden olmak ve doğal bir iyileşme sürecini uyarmaktır. Çünki Kendi trombosit konsantrasyonumuzun penise enjekte edildiği teda vi prosedürüdür. Ürün kendi kan dolaşımınızdan elde edildiği için, P-shot’ı diğer ürolojik tedavi seçeneklerinden da ha üstündür ve diğer tedavilerde yaygın olarak görülen kalp sağlığı risklerinden bizi arındırır. Yıllar boyunca, bu  pro sedür farklı cinsel bozukluk ları tedavi etmek için kullanılmıştır ve geri bildirimler ise çok cesaret vericidir ve Özetle P-ShotPenil Gençleştirme” işlemidir.

Yeni bulgular bazı beyaz kan hücresi ve kök hücre konsantrasyonlarının PRP’den daha çok “iyileştirici faktörlere “sahip olduğunu ortaya koymuştur ve bu keşif trombosit açısın dan zengin fibrinle tedaviye ilham vermiştir.

Penil ereksiyon, penisin içindeki basıncı düşürerek kanın penisin genişlemesine yol açan sinüzoidlere girmesine ve dolmasına izin veren kavernosal düz kasın gevşemesine yol açan nörovasküler bir fenomendir. Aynı zamanda, emisser venler genişleyen penis ve tunika albuginea‘nın sert dış tabakası arasında sıkıştırılır, bu da sert ereksiyon durumuna neden olur, çünkü kan dolaşıma geri kaçmak yerine peniste kalır.

Hücresel düzeyde, nitrik oksit sinir uçlarından veya endotelyal hücrelerden salınır ve nihai olarak siklik guanozin mono fosfatın (cGMP) artan hücresel konsantrasyonu na yol açan bir kaskad reaksiyonu aktive eder.

ED ilacı ;Yaygın olarak kullanılan cinsel uyarıcı ilaçlar (sildenafil, vardenafil ve tadalafil) PDE-5’i inhibe eder, hepsi de cinsel uyarım mevcut olduğunda olduğu gibi nitrik oksit salındığında cGMP’nin birikmesine izin verme yetenek leriyle düz “kas gevşemesini” teşvik eder.Ereksiyon mekanizmalarını güçlendirmez ve var olan zeminde ereksiyon sağlar.

Ereksiyon sorunlarının organik veya psikojenik bir nedeni olabilir. Bununla birlikte, pratikte, ED’den muzdarip hastaların çoğunda karışık bir etiyoloji, yani genellikle performans kaygısı ve stres ile şiddetlenen organik bir neden olacaktır. . Erektildisfonksiyon meydana geldiğinde, kötüleşen endotel / düzkas işlev bozukluğuna neden olan risk faktörlrinin (yaşlanma, genetik ve yaşam tarzı faktörleri) devam etmesi ve giderek zayıf penil kan akışına, skar laşmaya ve atrofiye yol açtığı için giderek kötüleştiğini saptanmıştır.

1-PRP ve PRF Uygulanması;Ortamda “büyüme faktürlerinin” artması ve “yeni damar oluşumu” ile etkisini gösterir.                    PRP de artan büyüme faktörleri ve anjiogenez

 PRP‘den farklı olarak, PRF daha yavaş bir hızda döndürülür, böylece bazı kök hücrelerin ve beyaz kan hücrelerinin, toplanacak ve hastanın vücuduna enjekte edilecek trombosit tabakası için de kalmasına izin verilir. Bu, PRP’de olduğundan daha fazla iyileşme faktörünü garanti eder.

10-15 cc kanın alınıp satrafüje edildikten sonra ayrışan PRP ekstresinin penise enjekte edilmek üzre hazırlanması

 • PRP vücutta bulunan trombositlerden 2-5 kat daha fazla konsantrasyon seviyesine sahipken,
 • PRF‘nin vücutta bulunan trombositin 10 katına kadar olduğunu ortaya koymuştur.
 • Ayrıca, PRP, hazırlık sırasında pıhtılaşmasını önlemek için test tüplerinde antikoagülan eklemek gerekir.
 • PRF için anti koagülan gerekmez. PRF’de bir antikoagulan bulunmaması , vücutta daha doğal iyileşmenin uya rılma sına da izin verir.

Penil Gençleştirme PRP ve PRF ile cinsel işlev bozuklu ğuna devrim niteliğinde ve daha sağlıklı bir çözüm dene yimi yaşanmaktadır. Hassasiyeti, zevki ve dayanıklılığı arttırmak için cerrahi veya ilaçların aksine, Plateretten Zen gin Plazma (PRP), Plateretten Zengin Fibrin (PRF) ve Kök Hücre tedavisi gibi rejeneratif tıp uygulamaları hiçbir olumsuz yan etkisi olmadan tamamen doğal yöntemlerdir. Bu uygulamalar;Yaşlanmayı, hastalıklı organ ve dokuların doğal onarımını sağlayan yeni atılımlardır. Toplam tedavi seanslarından birkaç hafta sonra, dokular kendi kendine onarım ile en iyi seviyeye ulaşacak ve aynı etkiyi 12 aya kadar koruyacaktır.

Amaç, etkilenen hücrelerin yenilenmesine neden olmak ve onları yeniden canlandırmaktır. İlk tedavi seansından, vücudunuzda, özellikle penis bölgesinde değişiklikler fark etmeye başlayacaksınız.

Sonuç, Yeni kan damarlarının oluşumunda  artış ve penil bölgenize kan akımının iyileştirilmesini ile sonuçlanır. Hastalara bağlı olarak% 90-95’e kadar başarı olasılığı vardır.

 

 • Bugüne kadar tedavi edilen hastaların% 80’inden fazlası, iki haftalık tedavide ereksiyonlarında iyileşme olduğunu fark etti.
 • Normal bir erektil disfonksiyon tedavisi seansında 8 ila 10 enjeksiyon gereklidir.
 • 2 ay içinde her zaman olduğu gibi seks yapılabilir..
 • İki uygulama arasında 1 aya kadar aralıklı olabilir, bu nedenle iki oturum yalnızca birkaç ayınızı alır.
 • Özellikle tüm penis ve glans.Tüm alanın artan hassasiyeti. Cinsel iştahı da arttırır, çünkü penis daha fazla kan alır.
 • Sabah meydana gelenler gibi üstel ereksiyonlar bile ortaya çıkmaya başlar.
 • Mantıksal olarak, penis açısından görselleştirme veya izlenim de etkilenir. Daha genç bir üye hissi vermek.
 • Tek “engel” istenen sonuçları elde etmek için periyodik olarak yapılması gerekmesidir.
 • Yurt dışı uygulamalarda trombosit zengini plazmanın her seansı 450 € civarında.

2-Kök Hücre Uygulaması, genellikle “yağ dokusundan gençleştirici hücrelerin çıkarılması ve daha sonra kök hücrelerin yağ hücrelerinden izole edilmesi ve bu kök hücrelerin hastaya yeniden enjekte edilmesi işlemidir. Kök hücreler, dokuyu rejenere ederken çok çeşitli özel hücre tiplerine çoğalabilmeleri bakımından benzersizdir.P-shot sonuçları, bireyin tıbbi geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte bu prosedüre maruz kalan çoğu erkek genellikle tedavi sırasında ve sonrasında aşağıdaki faydaları yaşar:

 • Daha uzun ve daha zevkli cinsel ilişki
 • İyileşmiş prostat durumu
 • Artırılmış ereksiyon sıkılığı
 • Daha sık cinsel karşılaşmalar
 • Artan cinsel dayanıklılık
 • Penil alan içine ve içine kan dolaşımında iyileşme
 • Azalmış idrar kaçırma

P-Shot sadece erektil disfonksiyon için hızlı bir geri dönüş etkisine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda vücutta birkaç ay ila bir yıl sürebilen uzun süreli bir etkiye sahiptir.

Kök Hücre ve PRP Penil Gençleştirme faydaları:

 • Aynı gün eve git
 • Genel anestezi yok
 • Geliştirilmiş hassasiyet ve zevk
 • Daha fazla dayanıklılık
 • Cinsel aktivite işlemden yaklaşık 3-4 gün sonra devam ettirilebilir
 • Plazma için kendi kanınız kullanıldığından reddedilme riski yok,% 100 doğal (PRP’de)
 • ErektilDisfonksiyon (ED) iyileşmesini destekleyebilir (Neo vaskülarizasyon).
 • Eksikliğe doğal çözümdür.

Erkek penil gençleşmenin teorik amacı, isteğe bağlı ED ilaçlarının aksine, endotelin işlevini geliştirerek ED’nin bu kısır döngüsünü kırmaktır. Beklenen klinik sonuçlar açısından, bunlar genellikle ereksiyon sorunlarının şiddetine bağlı olacak tır,  ancak aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

 • Hastalar ED ilacı almayı tamamen bırakabilir
 • ED ilaçlarına hastanın yanıtı iyileşebilir
 • ED ilaçlarına yanıt vermeyen hastalar kurtarılabilir, bu neden le penil protez cerrahisi gibi geri dönüşü olmayan ve pahalı cerrahi müdahalelere duyulan ihtiyacı azaltabilir.
 • Ereksiyon sorunlarının bozulması gecikebilir veya tamamen önlenebilir

Uygun hasta seçiminin özellikle önemli olduğu ve herhangi bir erkek cinsel gençleştirme tedavisinin tamamen iyileştirici olması mümkün olmadığı açıklanmalıdır, çünkü endotelyumun ve düz kas fonksiyon bozukluğunun altında yatan nedenler genellikle hastanın yaşı, yaşam tarzı ve diğer komorbiditeleriyle ilişkilidir. ereksiyon mekanizmasını etkilemeye devam eder.

Tedavi 3 hafta ara ile 3 ile 5 defa uygulanır. Tedavi geçici değil kalıcıdır. Yaşa bağlı hormonal değişikler nedeniyle erkeklerde cinsel isteksizlik ve cinsel fonksiyonlarında azalma olur. Bir de bu kişilerde aşağıda belirtilen hastalıklar da varsa durum daha da kötü olabilir.

Yaklaşık 15 ml kan (iki tüp) özel bir tüpe konur. Tüplerdeki kan özel bir teknikle santrifüj aracılığı ile ayrıştırılır. Açığa çıkan” büyüme hormonları “ozon gazı ile zenginleştirilir. Böylelikle uygulanacak dokuya etkisi 100 kata kadar daha fazla etkilemesi sağlanır.

Hazırlanan özel PRP, Penisin kavernöz yapısına her iki tarafından enjekte edilir. Bazı hastalar hastalıkları ya da kul landıkları ilaçları nedeniyle, sertleşme için kullanılan ilaçları kullanamazlar. Bu hastalar için bu tedavi yöntemi en iyi tedavi seçeneğidir. Çünkü hiçbir yan etkisi yoktur.

CİNSEL GENÇLEŞME TEDAVİLERİ

 1. Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT)
 2. İntrakavernosal kök hücre ve trombosit açısından zengin plazma (PRP) enjeksiyonları
 3. İntrakavernosalbotulinum toksini (BTX) enjeksiyonları

Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisi

Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) şok dalgalarını geçirerek çalışır; Sesin hızından dokulara daha hızlı ge çen yoğun ama kısa bir enerji dalgasıdır.Shockwave tedavisi, şok dalgalarının uygulandığı dokuda pro-inflamatu ar bir tepki başlatır. Vücudun, etki alanındaki kan dolaşımını ve metabolizmasını artırarak yanıt vermesi teorize edilir, bu da vücudun kendi iyileşme süreçlerini hızlandırır ve anjiyogeneze yol açar.

Shockwave üretimi için biraz farklı mekanizmalarla çalışan çeşitli ticari makineler vardır, ancak klinik uygulama ben zerdir. Uygulayıcı şok dalgalarını uygulamak için tüm penis boyunca yavaşça bir prob kullanır. Her tedavi seansı 20-30 dakika sürer ve 3.000 ila 5.000 şok dalgası verir. Önemli bir parametre, verilen şok dalgalarının enerjisidir. ED için bu aktif bir araştırma alanıdır, ancak mevcut kanıtlar 0.09 mJ / mm2 civarında bir enerji akısı yoğunluk seviyesinin güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir.

Araştırılan bir başka alan, hastaların alması gereken tedavi seanslarının sayısıdır.Bu genellikle sorunun ciddiyetine bağlı olacaktır, ancak kliniğimde en az üç-altı (haftada bir ila iki) ve 12 seansa kadar öneririz. . İşlem sırasında ve sonrasında minimal ağrılı hastalar tarafından tedavi iyi tolere edilir.

İntrakavernosal kök hücre ve PRP enjeksiyonları

Kanın yapısında bulunan trombosit olarak adlandırılan yapının içinde büyüme hormonları bulunmaktadır. Bu büyüme hormonları, hasar görmüş dokuyu vücudumuzun doğal iyileştirme ve onarma yeteneklerini kullanarak yeniden canlandırarak eskisi gibi olmasını sağlar. Bu işleme basit deyişle bir tür kök hücre tedavisidir

Estetik, saç dökülmesi ve ortopedi gibi diğer birçok tıp alanında olduğu gibi, kök hücre ve PRP intrakavernosal enjeksiyonların ereksiyon mekanizmasını gençleştirebileceği varsayılmıştır.

Ticari olarak, laboratuvar kültürlü kök hücrelere ilişkin sıkı düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle, kök hücre intrakavernosal enjeksiyonları Avrupa’da yaygın olarak bulunmamakta ve Orta Doğu ve ABD gibi yerlerde daha sık kullanılmaktadır. Alternatif olarak, birçok klinik PRP enjeksiyonları sunmaktadır. P-Shot adı altında cinsel gençleşme. Ne yazık ki, birçok klinik P-Shot’u bir penis büyütme seçeneği olarak tanıtmaktadır, ancak bir PRP enjeksiyonunun penis büyüklüğü üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu öne süren teorik bir çerçeve yoktur. Kök hücre veya PRP’ninintrakavernosal enjeksiyonlarının uygulanması oldukça basittir.

 • Enjekte edilebilir PRP extresinin(özüt) hazırlanması
 • Penise lokal anestezik krem ​​uygulanır
 • PRP exteresi corporacavernosa’nın”her birine” enjekte edilir.
 • Miktar, enjeksiyon yeri ve tedavi sonrası protokoller standart değildir her kiniğin kendine özgü uygulamaları olabilir.

Tedavi sonrası görülen etkiler.

 • Bölgeye daha iyi kan akışı.
 • Daha uzun, daha sert ve güçlü sürdürülebilir ereksiyon. *
 • Artan cinsel dayanıklılık
 • Ereksiyonlar arası süre azalır.
 • Penis boyunda ve çevresinde genişleme (1-2 cm’lik uzama yada kalınlaşma.)
 • Kendine güven geri gelir.
 • Yüksek zevk ve doyum
 • Geliştirilmiş dolaşım ve görünüm.
 • İdrar kaçırma ve prostat rahatsızlıklarında azalma.
 • Penis eğriliklerinde %75-80 varan düzelmeler

 

PRP’yipenil şaft, klitoris veya Gräfenberg (G) noktası olarak tanımlanan bölgeye enjekte edin. Bu, yaklaşık 4 ila 5 ayrı enjeksiyon ile birkaç dakika içinde tamamlanır.

İntrakavernosal Botulinum Toksin Enjeksiyonu

Son üç yıldır, ED. tedavisinde intrakavernosalbotulinum toksini (BTX) enjeksiyonu için olası bir rol öneren insan ve hayvan çalışmalarına var.

Hipotez, “kavernosal düz kas gevşemesinin ereksiyon gelişi minin ayrılmaz bir parçası olması ve BTX’in düz kas gev şeme sinin güçlü bir indükleyicisi olması” nedeniyle BTX’in diğer cerrahi olmayan tedavi formlarına yanıt vermeyen ED tedavisinde etkili olabileceği yönündedir.Buyazıda gözden geçirilen diğer tedavilerin aksine BTX enjeksiyonunun hasarlı ereksiyon mekanizmasını iyileştirmesi beklenmemektedir ancak ereksiyonları ve hastaların farmakolojik tedaviye yanıtını arttırmak için periyodik olarak (dört ila altı ayda bir) uygulanabilir.

Uygulama oldukça basittir ve penisin her iki tarafına iki noktaya 50-100 birim BTX (markaya özgü değil) enjekte edilmesini içerir (bkz. Şekil ). Sistemik emilim riskini azaltmak için, enjeksiyondan önce penis tabanına yerleştirilen ve 20 dakika sonra çıkarılan bir lastik bant kullanılarak penilbazın sıkıştırılması ile uygulanır.

Güvenirlilik ve Etkinlik;BTX tedavisi hala çok yenidir ve hala deneysel olarak düşünülmelidir. Bunun sadece üro loglar tara fından yapılması gerektiğini belirtmek isterim. Çok şiddetli ED’den (konservatif tedaviye cevap vermeyen) 23 erkeğe sahip ilk insan klinik çalışması tedavinin hem güvenli hem de etkili olduğunu gösterdi. Ancak şu anda 160 hasta ile çift kör plasebo kontrollü bir çalışma yürütülmekte ve henüz sonuçlar yayınlanmamıştır.Tedavi maliyetlerinin de ucuz olabileceği anlaşılmaktadır.

admin