KRONİK PROSTATİT PÜF NOKTALARI

CP/CPPS (KRONİK PROSTATİT);PÜF NOKTALARI

TARİHÇE;Prostatit 100 yıldır bilinen. tanı ve tedavide 50 yıldır dişe dokunur yaklaşımlar yapılabilen çiçeği burnunda bir hastalıktır.

 • Prostatit ilk defa 1815 de tanımlandı
 •  1906 da klinik değerlendirmelere katıldı
 • 1933 yılında prostatitte bakteriel ve sitolojik değerlendirmeler yapıldı.
 • 20.yy da prostat masajı devreye girdi
 • 1930 larda antibiotik kullanıldı
 • 1960 larda prostat masajı sonucu oluşan üretral akıntı damlası incelendi (EPS)

YAYGINLIĞI

 •  50 yaşın altı erkeklerde %10 görülür.
 • Erkeklerin %25 kadarı CP tanısı aldığı halde bunları sadece %10 kadarının prostatit olduğu ispatlanmıştır.
 • BPH ile birlikte %20 görülür .
 • Otopsi çalışmalarında %40 görülür.
 • Cinsel yolla geçen patojenler yani Üretrit nedenleri ABD .de %1 prostatit nedenidir.Burada enfeksiyon assendan olarak intra prostatik kanallara yayılabilir

TANIMI

 • CP/CPPS ;Prostatitler içinde bir grup hastalıktır. İşeme, cinsel,yansıyan ağrı bunlara bağlı psikolojik problemleri de olmaktadır.Yakınmalar en az 3 ay olmalı
 1. İşeme semtomları,
 2. Genito üriner ağrılar
 3. Bazen de sexual disfonksiyon yakınmaları olur.
 •  CP;Kronik Prostatit;Adı itibariyle sadece bakterilerin yarattığı enfeksiyonla açıklanamayacak genişlikte bir hastalık veya sendromdur.
 • Kronik Prostatitte Rol Alan Faktörler

1.Mikrobik;

a. Gr(-) Enterobacteriase familyasından E.coli %65-80 prostatit etkenidir.Fimbrialı olmaları dokuya tutunma gücünü artırır. b. Gr(+) enterokoklar familyasından stafilokoklar %20 prostatit etkenidir. c. Nonculturable Microorganisms; Çok az bulunan bakteriler; Chlamidta, T.mycoplasm, Ü.ürealiticum (PCR metodu ile                                tanınabilirler)

2. İmmünolojik;

 • LDH-5 / LDH-1 oranı
 • Ceruloplasmin, Complement C3, Fibrinojen
 • Bakterial prostatitte lokal prostatik immün sistem(LPIS) aktive olur prostatic fluid antigen-specific (i.e., bacterial antigen) IgG ve IgA            ‘nın görül meye ve artmaya başlar
 • Sitokin ,nerve growth faktör(NGF) yapımının art ması gibi immünolojik ve nöroendokrin değişimler prostatik inflamasyonda                             görülebilir. Özellikle interleukin (IL-10 işin içine karışabilir.Diğer interlö keinleri sayarsak IL-1β, tumor necrosis factor-α (TNF-α) .             İmmüno fenotipik olaylar daha sıklıkla noninflammatory category IIIB CP/chronic pelvic pain syndrome (CPPS)da görülmektedir
 • Ağrılı işeme dönemlerinde CP de idrarda anti proliferatif faktör (AFP) saptanmıştır (İntertisyel sistitte artar)

3. Prostatik Reflü;Fonksiyonal işeme bozukluğu

 •   Mesane boynunda eksik konikleşme(işeme esnasında mesane boynu konikleşir) ve açılma
 • %60 vakada mesane boynu hipertrofisine rastlanmıştır.

4. Kimyasal;Prostat taşları ürat ve kreatinini fazla miktarda saptıyorlar

5. Psikolojik; CP sendromun gelişiminde psikolojik faktör ler önemli rol oynamaktadırlar (Stres) hatta bu psikoso matik bir hastalık  sayılmak tadır.Bazı araştırıcılar CP de low back pain ve depresyonu ,anksietenin sık oluştu ğunu nörotik kişiliğe sahip olduklarını gözlemlemişler

6. Nörolojik

 • CP hastalarda alt üriner sistemi kontrol eden motor ve sensoral sinirlerde gelişen fonksiyon bozukluğu ,pelvik kasları,prostat ve mesaneyi etkiler
 •  “Pelvik kasların tutunduğu yerlerde sacrum, coccyx, ischial tuberosity, pubic rami, ve endopelvic fascia” gibi yerlerin ağrı kaynağı olduğuna inanmaktalar
 • Son zamanlarda CPPS lu hastalarda pudental sinir nöropatik ağrı yaparak prostatit ağrısını oluşturur
 • Kronik tutma (kasılma) yapısı tuvalet eğitimi,sexual suiistimal,tekrarlayan traumalar ve kabızlık kronik pelvik stimulasyon yapar.
 • Hiperfefleksi

7. Endokrin;Androjen azlığı

8. Trauma;Endoskopik girişimler. Ayrıca ÜS aletle muayenesi üretral striktüre neden olabilir.Özellikle yaşlı erkeklerde %10 prostatit nedenidir.Rekürens riski de artar.

9.Sınıflandırma;CPS da NIH classification araştırma ve klinik pratikte en iyi sistemdir.

TANI;Alt üriner sistem değerlendirilirken ;Öykü,Fizik Muayene,İdrar Tetkiki,İdrar kültürü çok önemlidir.Biz üroloji pratiğimizde prostatit yakınmaları ile başvuran hastayı öncelikle aşşağıda sayılan muayeneleri uygulamaktayız.

1. Four Glas Test;12 labratuar incelemesini içerir. 2. TRUS;Trans rektal ultrason(Makattan ultrason ile muayene) 3. Ürodinami;Öncelikle kolay ve ucuz olması nedeniyle “üroflowmetri” (Halk deyimi ile işeme elektrosu) 4. PSA,FPSA gibi prostata ait biyokimyasal ölçümler.

TEDAVİ;Tekli tedavi (Monoterapi) yetersizdir.Çünki kronik prostatit çok nedenli bir hastalıktır. 1. İlaçla Tedavi;Uzun Süreli Antibiotik+Ağrı kesici+Ödem Çözücü+ Anti prostat tedavisi

a) Antibiotikler

 • Hastaların %90’ı doktora başvurmadan antibiotik dahil birçok ilacı kullanmışlardır.
 • Prostatitlerin %5-10 kadarında etken olan mikroorganizma izole edilebilmekte, bu nedenle de birçok hastaya ampirik tedaviler uygulanmaktadır
 • CBP lerin %50 kadarının öyküsünde UTI vardır.
 • CPS da pratikte kültüre bakılmaksızın antibiotik veril mektedir.
 • Akut Prostatitlerin %5 kadarında chronic bacterial prostatitis gelişir(
 • CPPS antibiotik tedavisi 3 nedenle verilmektedir.

                           – Kuvvetli plasebo etki – Kültür yapılmamış organizmaların eredikasyonu ve supresyonu. – Antibiotiklerin antienflamatuar etkileri

 • Acute bacterial prostatitis uygun antibiotik ile tedavi edilir.
 •  Kronik Prostatitler de kısa ve uzun vadede uygun tedavi ile bakterilerden kurtulmak mümkündür.
 • Çoğu antibiotikler zayıf asit ve bazdır veya biyolojik sıvılarda iyonize haldedir.Bu durum ilaçların prostatik epitelyuma geçişini engeller.Sadece serbest, protein lere bağlı olmayan antibiotikler dokuya girerler. Normalde ağırlığı 1000 olan moneküller kapiller endotel den (pencere:fenestrae) girerler fakat “Prostat kapillerinde pencere veya gap yoktur.Bu da kan prostat bariyerini oluşturur”
 • CP/CPPS de %50 vaka fluoroquinolone ile tedavi edilmektedir”.
 •  Prostattaki mikroorganizmanın yok edilmesi için 28 günlük tedavi her zaman yeterli olmaz. Bu nedenle, özellikle belirtilerin sürdüğü olgularda tedavinin 6-12 haftaya uzatılması önerilmektedir.
 • Prostat taşları ve mikrofilm odaklar tedaviyi zorlayıcı nedenlerdir.

             b) Diğer Yakınmaların Tedavisi

 • Sıklıkla da cinsel yetersizlik yakınmaları ile de başvurabilirler (%50).İktidarsızlıkla mücadele edilir.
 • Anksiyete, depresyon gibi psikolojik duygusal tablolar birlikte görülbilir.Psikiatrik tedaviye gereksinim olabilir.

2. Alet ve basit uygulamalar ile tedavi; Prostat.Masajı + ESWT+İPİ+Diğer bazı yöntemler ile tedavi özetlenebilir. PROGNOZ 3 aylık süreyi takiben kronik prostatik sendrom ismi verilebilir.1/3 vakada semptomlarda artma görülür 1 yıl kadar sürebilir.Diğer 2/3 vakada ise semptomlarda azalma oluşur.CP ile birlikte bazı kronik hastalıklar da görülür.Örneğin; myocardial infarction, angina, Crohn’s hastalığı gibi.

Değişmiş Prostat Konak Savunmasını Etkileyen Durumlar

1. Bakterilerin kolonize olarak prostatta birikmesi

2. Prostat kanallarının tıkanması(enfeksiyona bağlı)

3. intraprostatic ductal reflux( Kirby et al, 1982 )

4. Fimozis;Sünnetsizlerde sünnet derisi iltihabı olduğunda ( VanHowe, 1998 )

5. Korunmasız anal rectal cinsel temas

6. İdrar yolu iltihabı ve testis-epididim iltihabında ( Berger et al, 1987 )

7. Sonda takılması ve Kondom kateter uygulanmasında ( Meares, 1998 );

8. Transurethral cerrahi(penisten girilerek yapılan prostat ve mesane ameliyatlarında),özellikle tedavi edilmemiş üriner enfeksiyonlularda

9. Prostat sekrasyon bozukluğu;Fructose; citric acid; acid phosphatase; Zn, magnesium, ve calcium; ve çinko gibi prostatik antibakterial factor sekrasyon azlığında

10. isoenzymes lactate dehydrogenase-5’ın / lactate dehydrogenase-1 oranı, inflammatory proteins örneğin ceruloplasmin, complement C3 ise artar. 11. Prostatic antibacterial factor azaldığında prostatic sıvı intrinsic antibacterial activity azalır.( Fair et al, 1976 12. Alkaline pH temel antimicrobial ilaçların prostat içine diffüzyonunu engeller.Bu da enfeksiyona davetiye çıkarır.

admin