PROSTATİT TANI VE TEDAVİSİ

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

Prostat aynı zamanda erkeğin ikincil sex organıdır. En önemli vazifesi ise meninin %95 ini teşkil ederek spermayı sulandırıp ejekulatın miktarını çoğaltarak döllenmeyi kolaylaştırır. Prostatik dokuda yüksek konsantras yonda çinko vardır. Çinkonun da fonksiyonel açıdan karbonik anhidraz ve karbonik dehidro genez enzimleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Çinko yetmezliklerinde de prostat küçüldüğü gözlemlenmiştir.

Prostat sıvısının özellikleri;

.      Fibronilizin,

.      Asit fosfotaz

.      Beta glukuronidaz enzimleri tespit edilmiştir.

.      Ayrıca plazmadan daha fazla miktarda Na, K, Ca ihtiva eder. Anyon bakımdan ise daha fakirdir.

.      Bol sitrat bulunur.

.      Bunlardan başka prostaglandinler, aminoasitler, proteinler, lipitler ve kollestrol bulunur.

.      Prostatik sekresyon asiditesi pH 6,5 olup süt görünümünde özel kokusu olan bir sıvıdır.

Bilindiğüi gibi prostat ergenlikte faaliyet göstermeye başlar 25 yaşına kadar artar daha sonra faaliyetinde yavaş yavaş düşme görülür.

 

TARİHÇE; Legneau 1815 de ilk defa prostat bezi iltihabını,1838 de Verdes protatit patolojisini tanımladı .20 yy da Young, Gereghty, ve  Stevens (1906) modern anlamda prostatit kliniğinin; Patolojisi, mikroskobik değerlendirmesini yaptılar ve bundan kısa bir süre sonra da ayrıntılı olarak prostatitin bakterial ,sitolojik değerlendirmeleri yapıldı( Hitchens ve Brown, 1913) .

 

Prostatitte zaman içinde gelişimler aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • 20 yy’a kadar prostatik masaj ilk seçilecek tedaviydi.
 • 1930 ‘larda prostatit kliniği standardize edildi ve tedaviye sulfanamidler eklendi .
 • 1950-60 ‘larda prostat masajı ile prostat akıntısının önemi ortaya çıktı (expressed prostatic secretion =EPS) ama takiben bazı müellifler tarafından da bu yöntem sorgulandı
 • Prostatitte antibiotik kullanımının plasebo etkiden biraz daha etkili olduğu anlaşıldı .
 • Mearesve Stamey 1960’larda *** four-glass test“ (4 bardak testi=4GT) muayenesinin alt üriner sistemin değerlendiril mesinde  son derece yaralı olduğunu buldular. Buna göre bakterinin yerleşimini  ve hastalığın tanımlanmasını kolayca yapmak mümkün oldu.
 • Nan bakteriyel kronik prostatitler; çoğunlukla sıkıntılı ürolojik uygulamalara maruz kalırlar ( Nickel, 1998a ).Geçen 10 yılda yeni tanımlama,sınıflandırma,etyopatogenezin kavranması ve plasebo kontroller sayesinde kanıta dayalı tedavileri uygulanır hale gelmesi hastalarda da rahatlık sağlamıştır.

YAYGINLIĞI;ABD de 1990 ve  1994  yılları arasında prostatit değerlendirilmesinde   National Ambulatory Medical Care Surveys (NAMCS) kriterleri göz önünde tutulmuştur ve buna göre  50 yaşından genç erkeklerde prostatit %5-8 görülen bir hastalık olduğu saptanmıştır.Prostatitin bazı özellikleri sıralanacak olursa;

 1. .      Yaşlılarda görülen BPH ,Prostat kanserine benzemeyen prostatit her yaşta görülebilir ama daha sıklıkla genç erkeklerin hastalığıdır.
 2. .      BPH tanısı konan hastaların da %20’sinde prostatit semptomları vardır ayrıca prostatit yaşam kalitesini bozan,kaynak tüketen maliyetli bir hastalıktır.

Epidemiyolojide önemli noktalar;

 1. .      Günümüzde prostatit benzeri semptomlar %2-10 oranında toplumda görülmektedir.
 2. .      Erkeklerin %9-16 kadarına prostatit tanısı konmakta.
 3. .      Üroloji muayenesine başvuran hastaların %3-12 kadarında prostatit bulunmaktadır.
 4. .      50 yaşından genç erkeklerde prostatit %5-8 görülen hastalıktır
 5. .      BPH tanısı konan hastaların da %20’sinde prostatit semp tomları vardır
 6. .      Prostat hastalığı olmayanların  otopsi çalışmalarında %44 oranında görülmektedir

OLUŞUMU;

Patolog açısından inflamatuar hücrelerin prostat parankiminde artması prostatit hastalığını işaret eder.

 Prostatit hastalığı;  BPH ve prostat kanserli hastalarda  ve belirgin bir prostat hastalığı olmayanların  otopsi çalışmalarında %44 oranında görülmektedir.

Çok şaşırtıcı bir gerçeklik de prostat hastalığı olsun yada olmasın kronik prostatit  inflamasyonu sıklıkla görülmektedir. En yaygın enflamasyon şekli lenfositlerin stromayı(destek dokuyu) asinilere doğru tutmasıdır.İnflamatuar süreç küçük yayılmış odaklardan dens lenfoid nodüllere kadar değişmektedir. Stromada yani bağ dokusunda enfeksiyon olabileceği gibi peri glanduler enfeksiyon da eşlik eder.Prostatit ister yaprak,ister küme isterse  lenf nodülü gibi stromada yayılsın içerilerinde yer yer plazma hücreleri bulunur.ductal ve asiner prostatik yapılarla ilgileri yoktur.Enfeksiyon glandüler epitelial hücrelerle sınırlandırılır.Prostatitli BPH da nadiren  lümende inflamatuar hücreler bulunur.İntra epitelial inflamatuar hücreler nötrofiller,lenfositler veya makrofajlardır.

Prostat normal oluşumları içinde yer alan Corpora amylacea; Normal prostat salgısıdır ,ölü epitel hücreleri ile çevrili prostat salgı bileşiminden oluşmuştur ancak çok büyüyüp prostat glandını tıkayabilir ama çok büyümedikçe enfeksiyonla birleşmez.

                                      Normal prostat histolojisi (prostat mikroskobik görünümü)

Prostat taşları; sentral prostat kanallarını tıkayarak, drenajı engelleyerek enfeksiyona neden olurlar.Prostat taşları * mikrobik odaklar (topak,nidus) oluştururlar ve bakteriler topaklar içerisinde antibiotiklere karşı korunmuş olurlar.

 

Kronik prostatitte ,  prostat spesmeni içinde çeşitli inflamatuar formlar görülmektedir(aşağıdaki şekilde olduğu gibi).

 

 • Granulamatöz prostatit nonspesifik olabileceği gibi yaygın lobüler,mix veya yoğun histeosit,lenfosit,plazma hücreleri içere bilir,küçük ayrık granulomlar halinde olabilir. Mükerrer cerrahi girişim, bacillus Calmette-Guérin (BCG) tedavilerinde ve nadiren sistemik tüberkülozda granulomatoz prostatik enflamasyon meydana gelir.
 • Akut bakterial prostatit; Prostatik glandın generalize enfeksiyonudur ve alt üriner sistem enfeksiyonuyla ve generalize sepsisle birliktedir.
 • Kronik prostatit; Sık tekrarlayan kronik üriner enfeksiyonla birliktedir (.. sistit) sebebi fokal üropatojen bakterinin rezidü olarak prostatta kalmasıdır.

OLUŞUM ETKENLERİ

Aşağıda adı geçen bakteriler prostatit oluşumunda rol oynarlar.

 

 • Gram-Negatif Bakteriler; E.coli en sık prostatit nedenidir. Gastro entestinal floradan orijin alan gram-negatif ,fimbrialı bakteridir ve Enterobakteriase familysındandır.

–      Bu familyadan en yaygın prostatit yapan  bakteri  ise 65% – 80% E.coli suşudur.

–      Pseudomonas aeruginosa

–      Serratia

–      Klebsiella

–       Enterobacter aerogenes gibi enterobakteriase familya sından 4 suş ise prostatitin 10%-15% kadarını oluştu rurlar.

 • Gram-Pozitif Bakteriler;. enterokoklar %5-10 oranında  prostat enfeksiyonunda rol oynar. örneğin

–      Staphylococcus saprophyticus,

–      hemolytic streptococci,

–      Staphylococcus aureus,

–      Diğer coagulase-negative staphylococci gibi

 • Chlamydia Infection***. Chlamidya son zamanlarda genital sistemde semptomatik veya asemptomatik enfeksiyona ve infertiliteye neden olmasıyla gündeme gelmiştir Chlamidya bir bakteridir virüs değildir. Bakteri zorunlu olarak intrasellulerdir  ve gelişimi için  bir konakçıya gereksinim duyar. Gram negatiftir. Kafa karıştırıcı ve çelişkili gibi görünse de Chlamydia trachomatis KP de direkt etkendir. KP li vakaların 1/3 kadarında C. trachomatis’e karşı antikor bulunmuştur.

 

 • Ureaplasma Infection;Non spesifik üretrit ve asemptomatik erkeklerde üretradan sıklıkla elde edilen organizmadır. abacterial prostatitisde %8-13 sıklıkla rastlanır. Ayrıca prostatitte T.mycoplasm .’ları da unutmamak gerekir.

 

 • Diğer organizmalar;

–       Candida; Mantarların genel adıdır.Özellikle immuno supresyon yapılan hastalarda görülür.Bunlar candida haricinde sistemik funguslar da olabilirler.

 

 

–      Viruses; ,Prostatit enflamasyonuna neden olabilir fakat sistemik olmayabilirler.

 

 

 

–      Trichomonas; Bakteri değildir.Protozoan grubundan mikroorganizmadır.prostatitis-like symptoms’a neden olur.

 

 • Kültürü yapılamayan  Microorganizmalar; Kültür  bazı mikroorganizmaları elde etmek için yeterli değildir.Bakteriler prostat kanalları cidarına yapışarak ,kümelenerek odaklar (topak) oluştururlar,Prostat kanallarını tıkarlar. KP’li vaka ların %60 kadarında bu durum saptanmıştır.

Bakterilerin prostatit yapma yetileri ;Fimbrialı birçok bakteri vardır ama bizi daha çok burada E.coli ilgilendirmektedir.

 1. Bakteri fimbriaları (ayakçıkları) idrar yolu epiteline(iç döşe mesi) tutunmada kolaylık oluşturur.

 

 1. Fimbrialar üriner sistemde ascendan (yukarıya) tırmanmayı kolaylaştırır. Ayrıca derin katlara yönelerek de enfeksiyon oluşturur.
 2. Fimbrialar; E.coli’nin alt üriner sitemde kolonizasyonunu (üreyerek-yerleşmesini) artırır.
 3. Fimbrialar prostat kanallarında bakterinin tutunarak orada artık olarak kalması sağlarlar.
 4. Bakterilerin birleşerek agregat (topak) oluşturmaları, sistitin anti mikrobial tedavisi sırasında prostattaki bakterilerde direnç gelişmesine neden olur.

Değişmiş Prostat Konak savunması

 1. Bakterilerin kolonize olarak prostatta birikmesi
 2. Prostat kanallarının tıkanması(enfeksiyona bağlı)
 3. intraprostatic ductal reflü***
 4. Phimosis;Sünnetsizlerde penis ön deri enfeksiyonu
 5. Korunmasız  anal rectal cinsel temasta.
 6. Üriner enfeksiyon ve akut epididimitte.
 7.  Sonda takılması ve condom kateter uygulamasında.
 8. Transurethral cerrahide;Kapalı prostat ve mesane ameliyatlarında
 9. Özellikle tedavi edilmemiş üriner enfeksiyonlularda
 10.  Prostat sekrasyon bozukluğunda;Fructose; citric acid; acid phosphatase; Zn, magnesium, ve calcium; ve çinko gibi prostatic antibacterial factor sekrasyon azlığında
 11. İsoenzymes lactate dehydrogenase-5’ın / lactate dehydrogenase-1 oranı değişimi
 12. Prostat sıvısında İnflamatuar proteinlerden ceruloplasmin, complement C3  artması.
 13.  Prostatic antibakterial factor azaldığında prostatik sıvı ve intrinsic antibacterial activite azalır,prostatın alkali pH’si*** temel antimicrobial ilaçların prostat içine diffüzyonunu engeller.Bu da enfeksiyona davetiye çıkarır.

İşeme fonksiyon bozukluğu;Aşşağı idrar yollarının anatomik ve nörofizyolojik tıkanıklığında, yüksek banınçlı işeme prostatit sendrom patogenezini oluşturur.

Mesane boynu,prostat ve üretral  anomaliler prostatit gelişimini tetikleyebilir.Özellikle Prostatodynia olanlarda maksimum üriner akım bozulur.

Ürodinamik çalışmalarda prostatitte işeme esnasında mesane boynunda  eksik konikleşme (hunileşme) gösterir,Mesane boynu ve vezikoüretral bileşkede dissinerji (uyumsuzluk) yaratır. Hruz ve ark  (2003) %60 vakada mesane boynu hipertrofisine rastlanmıştır.Bu dissinerjik işeme perineo pelvik otonom sinir sisteminde çok fazla uyarana neden olur kronik nöropatik ağrı gelişir.Yüksek basınçlı işeme ise ***intraprostatik ductal reflux nedenidir.

                                       Yukarı şekilde görüldüğü üzre bazı anormal işeme şekilleri

Intraprostatic Ductal Reflux

KP ve non bakterial prostat iltihabının (NBP) en akılcı oluş mekanizması *** Intraprostatic Ductal Reflux (IDR) dur. Anatomik olarak Periferal zon IDR’a daha duyarlıdır. EPS değerlendirilmesinde  ürat ve kreatinin fazla miktarda saptıyorlar.Bilindiği üzre üre ve kreatinin idrar kökenli organik maddelerdir.Ayrıca  *** Prostat  taşlarının; yapısı idrar içerik lidir ve prostat sekrasyonu ile ilgisi yoktur ve son zamanlarda oluşumun IDR ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır.

Eğer prostat içerisine reflü olursa bakterilerden oluşan topak (agregat) taşlarla birleşir.Çok sayıda bakterial içerik taş içinde enkuruste (kabuk bağlamak) halde gelir.Bu tür kolonizasyonda bakteriler dış etkilere karşı korunaklı durumdadır,KP de bu olay yeni taş oluşumlarına ve tekrarlayan üriner enfeksiyonlara da neden olur.Prostatodyniası olan hastalarla KP ‘li kastalar kıyaslandığın da prostatik kalsifikasyonların sıklığı net anlaşıl maktadır. İnflamasyon prostata; kimyasal,bakterial ve immüno lojik reaksiyonları tetikler sonuçta intra prostatik basınç artar.

İmmünolojik Değişim;Vucut savunma sistemlerini kapsar.

Bakterial prostatitte lokal prostatik immün sistem (LPIS) aktive olur.Akut bakterial  prostatit sonrasında  serum ve prostatik sıvıda bakterial antijene özgü IgG ve IgA (antikor:panzehir maddeler) görülmeye ve artmaya başlar.Uygun antibiotik tedavisini takiben bu ölçümler normal seviyelerine dönerler.

Bakterial prostatit akut evresinde PSA (prostat spesifik antijen) da farkedilir bir şekilde artar eğer rekürrens yoksa 6 haftaya kadar yavaş yavaş normal seviyelerine döner.

KP de serumda  immün globilinler artmaz ama prostatik sıvıda IgA ve IgG her ikisi de artar.Uygun antibiotik tedavisi ile önce IgG birkaç ay içerisinde düşerken IgA ise 2 yıl kadar yüksek kalır.İdrar,EPS ve serumda antikorlarla kaplı bakteriler sap tanmıştır.

NBP (nonbakterial prostatit) de antijen ve oto immün prosesler nedeniyle enflamasyon gelişir. IgA ve IgM antikorları artar (mikro organizmaya spesifik olmayan).Prostat biopsilerinde antikorlara ilaveten fibrinojen ve C3  de artar.bu bulgulara göre prostatit otoimmün bir hastalık olarak da yorumlanmıştır .Bazı şartlarda self antijen PSA da olabilmekte.Sitokin ,nerve growth faktör yapımının artması gibi immünolojik ve nöroen dokrin deği şimler prostatik inflamasyonda görülebilir.Özellikle interleukin IL-10 işin içine karışabilir.Diğer interlökeinleri sayarsak  IL-1β, tumor necrosis factor-α (TNF-α) . İmmüno fenotipik olaylar daha sıklıkla noninflamatuar kategory IIIB KP/kronik pelvic pain syndrome (KPPS)da görülmektedir.

Ne olursa olsun immünolojik kaskad (çağlayan;ardışık çok sayıda olaylar zinciri) prostatik inflamasyon gelişiminde önemli rol  oynar .

Kimyasal Enflamasyon

KP de prostat sekresyonu incelenmesinde içeriğin, idrar ve metabolitleri olduğunu gördüler (Ürat vb). Araştırıcılar idrar içindeki zararlı,toksik maddelerin IDR ‘a sekonder kimyasal enflamasyon yarattıklarını saptadılar.

Nöral Fonksiyon Bozukluğu ve Pelvik Kas Anormallikleri

KP hastalarda alt üriner sistemi kontrol eden motor ve sensoral (duyu) sinirlerde gelişen fonksiyon bozukluğu ,pelvik kasları,prostat ve mesaneyi etkiler.CNS(Merkezi sinir sistemi) ve hedefindeki pelvik kaslar arasında uyumsuzluk gelişir.Bazı klinisyenler ise  “pelvik kasların tutunduğu yerlerde sacrum, coccyx, ischial tuberosity, pubic rami, ve endopelvic fasia” gibi yerlerin ağrı kaynağı olduğuna inanmaktalar.Ağrının; bu alanlara yakın olan mesane ,prostat gibi organlardaki aşırı duyarlılığın myofasial tetikleme veya baskılanma  sonucu oluştuğu görüşündeler.Hatta bu vakalarda kasılmaya bağlı kalça eklemi ve alt ekstremitede ağrılar oluşur.Kronik tutma (kasılma) yapısı tuvalet eğitimi,sexual suiistimal,tekrarlayan traumalar ve kabızlık kronik pelvik stimulasyon yapar.Son zamanlarda KPPS’ lu hastalarda pudental sinir nöropatik ağrı yaparak prostatit ağrısını oluşturduğu söylenmektedir.

 

Prostatit oluşumunda Intertisyel sistit

KPPS da “kadınlarda sık görülen Interstitial cystitis geliştiğini biliyoruz” aynı nedenlerle intertisyel sistit benzeri tablo erkeklerde de  gelişir .Malesef Interstitial cystitis nedeni tam olarak bilinmemek tedir.Hastalara sistoskopik değerlendir meler yapılmaktadır. *Potasyum duyarlılık testi aynı Interstitial cystitiste olduğu gibi sonuç verir.Ağrılı işeme dönemlerinde KP de idrarda *anti proliferatif faktör (AFP) saptanmıştır.

Psikolojik Nedenler

KP sendromun gelişiminde psikolojik faktörler önemli rol oynamaktadırlar hatta KP psikosomatik bir hastalık sayılmak tadır.Bazı araştırıcılar KP de low back pain(alt bel ağrısı) ve depresyonu ,anksietenin sık oluştuğunu nörotik kişiliğe sahip olduklarını gözlemlemişler.

KP de Multifaktorial Etyoloji

–      Enfeksiyon

–      Alt üriner sistem  disfonksiyonu (işlev bozukluğu)

–      Psikolojik

–      İmmun disfonksiyon (işlev bozukluğu)

–      Nörolojik disfonksiyon(işlev bozukluğu)

–      Endokrin disfonksiyon(işlev bozukluğu)

gibi nedenlerle birlikte anılabilir.

SINIFLANDIRMA

Klasik sınıflandırma; Meares ve  Stamey (1968) bir seri kültürler, Meares-Stamey;*** gibi araştırıcılar four-glass test,prostat sıvısının incelenmesi (EPS) ve değişik sorularla prostatik sendromda ilk sınıflandırmayı yaptılar.

 • Akute bacterial prostatit;Prostat sıvısı pürülandır,klinik olarak enfeksiyon belirtileri vardır.İdrar ve prostat sıvısı kültürlerinde bakteri izole edilir.
 • Kronik bakterial prostatit; İdrarda ve prostatik sıvıda pato jen bakteri ürer.Prostatik sıvı pürülandır.Takiben üriner enfeksiyon veya önemli sistemik bulgular olmayabilir.
 • Nonbakterial prostatit;Prostatik sıvıdan önesiz miktarda bakteri izole edilirse buna NBP denir.Akıntı mikroskobik olarak pürülandır.
 • Prostatodynia;Sürekli ağrısı ve işemeye ait yakınmaları olur.Prostat sıvısı incelemelerinde önemsiz miktarda bakteri ve pürülans olur.Bu bahsedilen klasik geleneksel sınıflandır madır. Prostatit sendromu bu klsifikasyona uymamaktadır. Önceden antibiotik alan KP’li vaka burada hangi gruba girecek,belli değildir.

Prostatit sınıflandırılması/Yeni sınıflandırma

Klasik sınıflandırmanın limitli olması bizi yeni arayışlara yöneltmiş veABD de  NIH sınıflandırılmasının  (National Instutes of Health) daha yeterli olduğu anlaşılmıştır (bakınız Tablo).

Kr-prostatişt

Kronik Pelvic Pain Syndrome;(KPPS)Kronik genito üriner  ağrı vardır fakat Standart metodlarla araştırılınca üropatojen bakteri yokturNonbakterial prostatitKategory IIIA (Inflamasyon,KPPS)Expressed prostatic secretions(EPS),Post prostatik masaj idrarında (VB3) veya semen de önemli miktarda WBC (lökösitler,Beyaz küre hücreleri) 

Prostatodynia;Ağrı var fakat enflamasyon yoktur.Kategory IIIB (Noninflamatuar ,KPPS)Expressed prostatic secretions(EPS),Post prostatik masaj idrarında (VB3) veya semen de önemsiz  miktarda WBC (lökösitler,Beyaz küre hücreleri) Katogory IV

Asymptomatic Inflamatuar Prostatit; (AIP)Expressed prostatic secretions(EPS),Post prostatik masaj idrarında (VB3) , semende veya prostattan alınan histolojik spesmende; WBC(ve bakteri) görülebilir.

Yeni sınıflandırmada “abakterial kronik prostatit” te prostat semptomları (işeme bozukluğu  ve seksüel disfonksiyonlar) ve ayrıca prostat biopsilerinde tesadüfen saptanan prostatitler de göz önünde bulundurulmuştur.

Sık,ani,acele ve tereddütlü işeme gibi irritatif-obstrüktif işeme semptomları  KP/KPPPS’de görülür.

 • 3 aylık üriner sistem yakınma süresini takiben kronik prostatik  sendrom ismi verilebilir.
 • 1/3 vakada semptomlarda artma görülür 1 yıl kadar sürebilir.
 • Diğer 2/3 vakada ise semptomlarda azalma oluşur.
 • KP ile birlikte bazı kronik hastalıklar da görülür.Örneğin; myocardial infarction, angina, Crohn’s hastalığı gibi.
 • Hastaların yarısı cinsel boşalma esnasında ağrı duyarlar.

Kategory IV: Asymptomatic Inflammatory Prostatit ;Semp tom yoktur.BPH,Prostat kanseri,artmış PSA ,İnfertilite gibi vakalarda EPS,semen ve prostat biopsi incelemelerinde prostatik inflamasyona tesadüfen rastlabnır.

TANI ve ALT ÜRİNER SİSTEM DEĞERLENDİRİLMESi

A. FOUR GLAS TEST ***;1968 de, Meares ve Stamey alt üriner sistemi değerlendirmek için four glas test tekniğini tanımla dılar.bu sayede üretra,mesane ve prostat enfeksiyonlarını ayırdetmek  mümkündü.30 yıl boyunca bu inceleme “altın standarttı”.

1.  İlk İşeme(The voided bladder-1 =VB1);İlk işemenin 10 ml’si üretral örnekleri içerir.

2.  İkinci İşeme (The voided bladder-2 =VB2);Orta idrardırdır.50-60 ml alınır,Mesaneye ait örnekleri içerir.

3.  EPS ise prostat masajı esnasında üretral damladan direkt yayma (lam-lamel kullanılır)ve steril tüplerle kültür  alınır.İncelemeler prostat hakkında bilgi verir.

4.  Üçüncü İşeme (The voided bladder-3 = VB3);Prostatik masajdan sonraki ilk 10 ml’lik idrardır.Prostata ait bilgi verirdiği gibi prostatik üretraya sıkışan EPS materyeli hakkında da  bilgi verir.

Bu 3 idrar spesmenleri ;5 dk santrafuje edilip büyük büyütme mikroskobik merceği ile incelenilir lökositler (lökosit ve çökeltileri),makrofajlar,oval yağ dokusu,eritrositler,bakteri fungal hifeler görülür .

1 damla ıslak ESP muayenesinde; WBC ler kamerada sayılırlar.Üretral sürüntü kültürleri (***Chlamidya-PCR, üreaplazm ve mykoplazma,gonore gibi)alınır.Bu inceleme yüksek standartta yapılan muayenedir.4 işlemden alınan örnekler incelenmek ,genel ve özel tekniklerle kültürleri yapılmak üzre  üzre laboratuvara gönderilir.

Four-glass test (4GT) açıklama; Meares-Stamey test (FGT) KP de “altın atandarttır”, %91 sensitif olduğu görülmüştür.Yalnız  üretritte,üretral sürüntü testi VB1 ‘den daha duyarlıdır.

 • Katagory 1:Akut prostatitdir.VB1,VB2 de artmış lökosit ve bakteri bulunur.Klinik tablo belirgindir ve olaya ateş,halsizlik,artmış işeme yakınmaları eşlik eder.

 

 • Kategory II, Kronik bakterial prostatit EPS veya VB3 incelemeleriyle VB1 ve VB2 incelemelerine göre 10 kat daha fazla bakteri bulma şansı vardır.

Akut sistite bu ayrımı yapmak mümkün değildir ve 1-3 günlük nitrofurantoin gibi antibiotiklerle tedavi edilir.Bu antibiotik prostata penetre olmaz sadece mesaneye ait bakteriüriyi tedavi eder.

Prostat masajını takiben idrar ve EPS de bakteri saptanması kategory II prostatit için patognomiktir.

 • Kategory IIIA KPPS (chronic nonbacterial prostatitis); EPS veya  VB3 veya her ikisinde  kültürde üropatojen bakteri bulunmaz fakat EPS de lökositte artma gözlenir (Büyük büyütme mikroskop merceğinde”HPF” 5-10 lökositten fazlası görülür).
 • Kategory IIIB KPPS (prostatodynia);ESP veya VB3 sedimentinde ne üropatojen bakteri ne de lökosit görülür.

FGT; prostatitte “altın standar”dır.ama bazıları da pre–prostatic massage ve post–prostatic masaj testi (veya two-glass test) yapmayı tercih ederler.

–      Prostat masajından önce orta akım idrarını

–      prostat masajından sonra ilk idrar sediment incelemesi ve kültürü yapılır.

Akut ve kronik bakterial prostatit; Bakteriel enfeksiyona sekonder geliştiklerinden uygun antibiotikle tedavi edilirler. Prostatit sendromunda  %5-10 kültürle bakteriler elde edile bilirler.

Aşşağıda two-glass pre-massage ve  post–prostatic massage testi (2gppmt) göstermektedir.

 

kronik prostatit/kronik pelvic pain syndrome; 2 bardak prostat masaj öncesi ve sonrası testi(2GPPMT).

Mikroskopik Değerlendirme

Kategori III KPPS’ün 2 alt tipinin değerlendirilmesinde idrar ve EPS ‘nin sitolojik incelenmesine gereksinim vardır.İdrar 5 dk santrafuj edilir mikroskopta HPF incelenir. 5 – 10 WBCs/HPF in EPS de normal kabul edilirken 20’nin üzeri patolojik kabul edilir.Boyanmamış preparatlarda WBC hücrelerini(e.g., poly morphonuclear leukocytes, lymphocytes, monocytes, macro phages) biribirinden ayırdetmek mümkün değildir.

                                       Mikroskopta HPF de WBC’lerin  (lökösitlerin) görünümü.

Diğer İnceleme Yöntemleri

–      İmmunolojik analizlerle prostat sıvısında IgA ve IgG ölçümü.

–      Kategory IIIA KPPS prostatik sıvıda endotoksin artar.

–      Kategory IIIA hastada (leukocytes) IL-1α ve IL-8 seviyeleri Kategory IIIB hastalarına göre daha yüksek seviyelerde bulunmuştur fakat Kategory IIIB de TNF-α, IL-1α, ve IL-6 değişiklik saptanmamıştır.

–      EPS de çinko seviyeleri yüksek olması sağlıklı prostatı işaret ederken prostatitte seviyeler düşmektedir.

–      CP de prostatik sıvıda rRNA (rRNA-based molecular technique with prostatic fluid) %65 yüksek bulunmuştur.

 

B. FİZİK MUAYENE VE GÖRÜNTÜLEME; Perineal, anal,pelvik, prostatik,nörolojik muayene ve incelemeler yapılır.

1.  Rektal Tuşe; Prostatın parmak ile değerlendirilmesi:: prostatta  yumşak ve ağrılı alanlara rastlanır.

        

2.  Trans rektal ultrasonografi (TRUS);Prostat hastalık larını değerlendirmede en faydalı yoldur.Bu yolla biopsi yapmak da mümkündür.Benign ve malign hastalık ayrımı yapılabilir.Non hetorojen ekojen yapı,peri prostatik venlerde genişleme,Seminal keselerin uzama sı,septaların kalınlaşması KP de görülen bulgulardır.

 

KP bulguları***;aşağıdaki gibi sıralanılabilir.

 •    Ekogenic paternde hetorojenite
 •    Prostatik kalsifikasyon
 •    Seminal kese inflamasyon bulguları
 •    Seminal keselerin uzama sı,septaların kalınlaşması
 •    Bazen de hiç bulgu saptanmaz.

   Prostatik kistler de prostatitis-like symptoms’a neden olabilirler.

3.  Bilgisayarlı tomografi (CT ) ve MR ile rahatlıkla konulabilir.

 

 4.  Ürodinami;KP/KPPS işemeye aitirritatif ve obstrüktif belirtiler vardır.Mesane kası ve mesane boynu dissiner jisi,external sfinkter dissinerji,proksimal ve distal üretral tıkanıklık,mesane boynu fibrozisi veya hipertrofisi gelişe bilmektedir.Bu anormallikler ürodinamik yöntemlerle anlaşılır ve açıklanır.İşeme esnasında 550 vakada peri genital ağrı saptanmıştır ilaveten pelvis kası gevşeme den arefleksik mesane mesane hiperrefleksi gibi durumlar görülebilmektedir.,Uroflowmetride   ortalama akım  ve maksimum akım hızında azalma,üretral kapan ma basıncında artma ,mesane boynunun yetersiz konikleşmesi,üretral daralma , “hyperreflexia” external urethral sphincter, intraprostatic reflux gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.

 5.  Endoskopi ;Standar tedaviyi takiben yapılmalı.Daha çok hematüri bulgusu olduğun da tercih edilir.

 6.  Prostate Biopsy ;PSA artarsa prostat biopsisi tanıda son derece yardımcı bir yöntemdir.Bazen de ayırıcı tanıda yararlıdır.Bazen de ürologlar çaresiz kalıp prostatit tanısı için bu yola başvururlar. Krieger ve ark (1996b) mikroorganizmanın tanınmasında PCR  metodundan,biopsi materyalinden yararlanırlar.

TEDAVİ

1-Antibiotikler, Prostatite kullanılacak. bazik antibiotiklerin ,asidik olanlara göre daha fazla prostata geçtiğini,prostatta konsantrasyonlarının plazmaya göre daha fazla olduğunu tespit ettiler.Kan prostat bariyerini geçen ilaçların prostatit tedavisinde etkin olduğu anlaşılmıştır.Tedavi ise  2-6 hafta sürer

 • KPS da pratikte kültüre bakılmaksızın antibiotik verilmek tedir.KPPS antibiotik tedavisi 3 nedenle verilmektedir.

                 ♦Kuvvetli plasebo etki

                 ♦Kültür yapılmamış organizmaların eredikasyonu ve supresyonu.

                 ♦Antibiotiklerin antienflamatuar etkileri

 • Trimetoprim-Sulfimetoksazol (Bactrim);1970 – 1990’ lar da; trimethoprim-sulfamethoxazole (cotrimoxazole) kronik bakterial prostatite tek başına kullanılırdı. Bazen de tek başına trimethoprim kullanılırdı.%30-50 sonuç alınırdı.
 • Kinolon grubu antibiotikler;Yeni bulunan antibiotik lerdir.Kan prostat bariyerini geçmektedirler.Prostatitte en etkili ilaç grubu olarak bilinirler.
 • Macrolides, erythromycin ,azithromycin  ve clarithromycin özellikle  C. trachomatis de etkilidir.
 • İntra prostatik enjeksiyon (IPE);Bazı müellifler***( Baert and Leonard, 1988 ; Jimenez-Cruz ve ark, 1988 ; Yamamoto ve ark, 1996 ) antibiotiği direkt prostata enjekte ettiler.Bu durumda antibiotik konsantrasyonu diğer uygulanma biçimlerine göre 2500 kat daha fazla olmaktadır.

2.  Anti prostat tedaviler;Yaşlılığa bağlı prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçları kapsayan tedavi grubudur.

 • α-adrenerjik blokerler (prostat açıcı ilaçlar); Mesane boynu alfa adenerjik reseptöler açısından zengindir.
 1. .      Mesane boynunun spazmının açılması amacıyla yapılan tedavidir.
 2. .      İşemede tirbulans dinfonksiyonunu önler.
 3. .      IPR önler
 4. .      İntra prostatik enfeksiyon ve ağrıyı önler.
 5. .      6 hafta kullanılır %50 -70 ‘e yakın düzelme görülür.
 • Hormonal ilaçlar;Teorik olarak anti-androgens (including 5α-reductase inhibitors)  büyüyen prostatik glandüler yapıların küçülmesini sağlarlar klinik düzelme yaratırlar.
 1. .      Finasterid;mono terapi olarak önerilmez.
 2. .      Dutasterid
 • Prostat masajı;**Medikal tedavi başarılı olmadığı zaman başvurulan yoldur. Haftada 3 kez 4-6 hafta devam edilir.
 1. .      Tıkalı olan prostat kanalları açılır.
 2. .      Prostat kan dolaşımı artar
 3. .      Antibiotik penetrasyonunu artırır.
 • Bitkisel prostat tedavisi
 1. .Quercetin, natural bioflavonoiddir.2×1 kulalnılır.
 2. Serenoa repens, saw palmetto berry extresi (prosta good, 2×1) kullanılır.
 3. Cernilton;Günde 1 tablet
 4. Çinko içeren preparatlar
3.Anti-inflamatuar ve İmmüno modülatör ilaçlar;Kategori IIIA KPPS,prostatik enflamasyon olur citokinseviyeleri semende ve EPS de artar.Teorik olarak;
  1. .      NSAE(Non steroid anti enflamatuarlar),
  2. .      CS(kortiko steroid)
  3. .      İmmuno Supresifler

prostatit semptomlarını azaltırlar.İlaçların 6 hafta kullanılması önerilmektedir.interstitial cystitis tablosunda ise pentosan polysulfate ve glycosaminoglycan kullanılır.

 5. Psikoterapi  kullanılmaktadır.

6.Diğer tedaviler.

 • Allopurinol ;IDR da prostatta primidin ve primidin bazları çökerler.Bunu önleme amaçlı kullanılır.
 • Perineal veya Pelvic Floor Massageve Myofascial Tetikleyici Noktalar;CPPS ve prostodyniada oldukça faydalıdır.ayrıca aşırı idrar tutma ve anormal sexual girişimlerde de masaj tedavisi kullanılabilir.Sıcak uygulaması,akupunktur,hipnoz,iskemikkompresyon,elektro nöral modülasyon gibi yöntemlere de başvurulur.
 • Pudental Sinir Tedavisi. ;pudendal nerve, sacrotuberous ve sacrospinous ligaments Alcock kanalı veya sacrotuberous ligament  falciform process  seviyesinde bloke edilmesi.
 • Biofeedback.;Konu araştırılmaya muhtaçtır.Oluşan dissinerjiyi farklı uyaranlatrla düzeltme amacındadır.
 • Akupunktur
 • Minimally Invasive Therapies
 1. .      Balloon Dilatation;1-5 ay devam edilir.
 2. .      Prostatik hipertermi;
 3. .      Heating radyo frequency;Radyo dalgaları ile ısıtma
 • Minimally Invasive Surger
 1. .      Transurethral needle ablation (TUNA) Microwave
 2. .      TUIP;Prostatı çizme ameliyatı ile mesane boynu spazmının giderilmesi
 • Hyperthermiave ve Thermotherapy;Transurethral micro wave thermotherapy;Prostat bezindeki mikroorganizmaları öldürür.
 • Cerrahi Tedavi;Özel endikasyonlarda yapılır.
 1. .      akut bakterial prostatit (kategory I),idrar yolu tıkanıklı ğında öncelikle supra pubik sistostomi yapılır.
 2. .      Prostatta apse gelişimi en iyi TRUSG veya CT  ile tespit edilir.
 3. .      Ayrıca mesane boynunun tras üretral insizyonu

 

BİZİM TERCİHİMİZ İSE; Günlük pratikte bazı tedavi yöntemlerini daha sıklıkla uygulamaktayız.Bu seçenekler de aşağıdaki gibi sıralanabilir.

      i.        ANTİBİYOTİK+ANTİFLOJESTİK+ANTİ PROSTATİK (Pros tat açıcı) TEDAVİ kombinasyonu gibi

    ii.        OKSİJENASYON ve ANTİ AGİNG TEDAVİ;Ozon ve sıvı oksijen damlası şeklinde

   iii.        ESWT (Extra korporeal şok wave treatment)Belirli bir enerjiye sahip ses dalgası ile vücut dışı uygulanarak yapılan tedavi şeklidir.Uygulama ağrısız ve çok basittir bazen de intra prostat enjeksiyondan da daha etkilidir.

ESWT  nasıl etki ediyor 

ESWT.Myofasial ağrı ve onu tetikleyen hastalıkların üzerinde pozitif iyileştirici  etkisi gözlenmektedir. Aşşağıda anlatıldığı biçim lerde etkisini gösterir.

 1. Substance P ; Sinir uçlarından salgılanır ve  ağrı maddesi olarak bilinir. Kas ve iskelet sisteminde ağrıyı azaltması. Duyu sinirlerini etkileyerek damar ve sinir uçlarından Substance P ve nitroz oksit gibi messenger moleküllerin salınımının arttırılması ile şok dalgalarının doku uyarımı ve sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkileri ,çok merkezli çalışmalarla gösterilmiştir. Aynı şekilde hücre membranların daki iyon kanallarının aktivasyonu, artan metabolizma ve vasküler büyüme faktörlerindeki artış ile kronik prostatit pelvik ağrı sendromunda da başarı elde edildiği ispatlanmıştır.
  1. .Şok dalgaları ,sinir uçlarındaki Substance P veziküllerinin boşalmasını sağlar. bu azlık ağrıyı da azaltır.
  2. .Fibroz kireçli dokuyu kırar,bozar ve atıklar lenfatiklerle olay yerinden uzaklaştırılır.
  3. .Yeni damar oluşumu : Şok dalgaları ile azalan ağrı  nedeniy le damarlar genişler ve yeni damarlar oluşur ve damar büyümesini sağlayan faktörlerin artmasına neden olur.

                 .      eNOS (endothelial nitric oxide synthase),

                .      VEGF (vessel endothelial growth factor)

                .      PCNA (proliferating cell nuclear antigen) gibi.

Bu nedenle yeni damar oluşu,hücre çoğalması dokuda yenilenme olur.

 

ESWT  Perineal olarak erkekte uygulanabilldiği gibi bazen de suprapubik olarak da yapılabilir.

 

  iv.        İNTRA PROSTATİK ENJEKSİYON;

A. intra prostatik enjeksiyon(İPİ); Kronik prostatit tedavi sisinde 30 yıldır yapılagelmektedir.

 • İPİ ilk kez 1983 de Beart ve arkadaşları tarafından kr prostatit tedavisinde tanımlanmıştır.
 • 2000’ li yıllardan daha önceleri İPİ trans perineal yapılırdı. Amaç kr prostatitte enfeksiyon ve apseye gidişi önlemekti.
 • Bazıları da günümüzde trans rektal yolu seçer .
 • 22 gauge 20 cm iğne kulalnılır.
 • Kan prostat bariyeri nedeniyle oral ve diğer yolla kullanılan antibiotikler bile prostata geçemeyebilirler.
 • Bilindiği üzre KP oto immun olarak da gelişebilir.Bu nedenle enjeksiyona antibiotik yanında kortizon da ilave edilir.

 

Prostata içi enjeksiyonu; yaklaşık 3-5 seansta kronik prostatit rahatsızlığı tedavi edilebilir.Kronik bakteriyel ve nonbakteriyel prostatit hastalarında ve prostat içindeki fibrokalsifik alanların varlığında doğrudan antibiyotik + kortizon+ağrı kesici içeren ENJEKSİYON KOKTEYLİNİ “Bethamethasone+Lidocaine + Toradol,NSAI+ Antibiotik (Gentamycin ,Tobramycin,Rifampicin, Aztre onam,**kinolon grubu)” bu alanların içine uygulamak mantıklıdır. Geleneksel antibiyotik tedavileri ile bu odakların tekrar infeksiyona yol açmaları muhtemeldir. Prostatın içine verilen antibiyotik sistemik emilime göre 2500 kat daha fazla oranda bulunur. Bu da tedavi gücünü artırır.Bizim kanaatimizce 1 hafta-15 gün ara ile yapılacak 3 seans uygulama faydalı olacaktır(Bazı baraştırıcılar  5-10 seans uygulamayı tercih ederler) .

Prostat kokteyli(PK); Antibiotik+kortizon+ antienflamatu ar) içerir.Ama aşağıdaki kombinasyonlar da kullanılabilir.

 1. Gentamycin,
 2. Levaquin
 3. Diflucan (Anti fungal)
 4. Bethamethasone (Kortizon)
 5. Lidocaine (Lokal analjejik)
 6. Toradol (NSAİ) den oluşur
 • Toplam 10 ml dir.Periferel ve transizyonel lobların her birine 3 ml olmak üzre 2 ml de seminal vezikalislere enjekte edilir.
 • 1 veya 2 haftalık ara ile 2 veya daha fazla bu uygulamayı tekrar ediıir.

Bazı araştırıcılar anti TNF alfa antikorları İPİ da kullandık larında prostatın otoimmun hastalığında gerileme sapta mışlar.Bu çalışmayı betametazon ile de tekrarlamışlar.

B. İntra prostatik PRP enjeksiyonu;İntra prostatik enjeksi yonda en son uygulana tedavidir. Diş hekimleri tarafın dan 15 yıldır uygulanan PRP tedavisi hızla diğer branşlar tarafından kullanılmaya başlanmış son olarak da ürolojide kr prostatit,üretrit ve sistitte diğer tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özel santrafuj yöntemi ile elde edilen  plateretten  (trombosit;kan pulcuğu) zengin plazmanın yukardaki kokteylden ayrı olarak ,aynı teknikle ösel TRUS eşliğinde yapılması işlemidir.Burada özel serumda sadece yoğun trombosit (plazmanın en az 2-4 katı) değil hücresel büyüme ve iyileştirme faktörlerininin yoğun olması   nedeniyle ürolojide de kullanım alanı bulmuştur.

   PRP serumunun elde edilişi

 

   PRP serumu içindeki büyüme ve iyileştirme faktörleri

 • Platelet-derived growth factor
 • Transforming growth factor beta
 • Fibroblast growth factor
 • İnsulin-like growth factor
 • İnsulin-like growth factor 2
 • Vascular endothelial growth factor
 • Epidermal growth factor
 • İnterleukin 8
 • Keratinocyte growth factor
 • Connective tissue growth factor

PRP yönteminin yan etkisi yoktur. Ürün tamamen kişinin kendi kanından elde edildiği için doğaldır .

 

Tekniğin Kısa Bir Açıklaması;

 

 • Uygulama alanının temizlik ve dezenfeksiyonu sonrası Sol yan yatar veya litotomi (jinekolojik  pozisyonda makata uyuşturucu jel sıkılıp beklenir.
 •  Sonra çok ince bir transrektal ultrason probu yönlendirme için makat bölgesine ağrısız ve kibar şekilde sokulur.
 • Önce iğnenin gireceği yere lokal anestezi uygulanır.( Trans rektal veya trans perineal)
 • Yapılan bu anestezi sırasında hiç ağrı olmaz. 22 g inceliğinde (çok incedir, hissedilmez) iğne ile peri prostatik sinir blokajı yapılır. ya da apışarası dediğimiz anüs ile torba arasından girilip aynı işlem yapılabilir ama bu yöntemde  peri prostatik sinir blokajı daha zordur.
 • Prostatta iltihaplanma neredeyse o taraftan girilir. İki tarafta ise iki taraftan girilir.
 • Hastamıza özel olarak hazırlanan kokteyl prostata ulaşıldıktan sonra prostatın içindeki fibrokalsifik alan içine girilip enjeksiyon şeklinde yapılır.Enjeksiyon gerekirse tekrarlanır
 • İiğne çıkarıldıktan sonra kuvvetli bir prostat masajı uygulanır.
 • Bu işlem yaklaşık hazırlığıyla birlikte 15 dakika sürer. İşlemden sonra hasta 5-10 dakika dinlenip normal günlük hayatına dönebilir.

Prognoz;

 •  6-12 ayda başarı %68 (2005. Federico Guercini of Rome, Italy)
 •  Bir başka çalışmada da vakaların %65 kadarı tam iyileşmiş,%17 si ise tedaviden yararlanmamıştır.

Yan Tesir;

 • Hemospermi ; %70
 •  Hematüridir.
 •  %2-3 claritromisin’in  İPİ takiben şiddetli ağrı olabilir.10-15 dk sürebilir

Yardımcı cerrahi

 • Mesane boynu darlığı
 • Utriküler kist
 • Üretral darlık
 • Ejekülatuar kanal darlığı

gibi durumlarda ilaçlı tedavi kr prostatitte yeterli olmaz.O zaman;

 • TURP;%80 RGE nedeni olabilir
 • TUİP;%8-10 RGE nedenidir.
 • Utricular cysts Verumontanum’a TUR insizyonu

gibi endoskopik cerrahi yöntemlere başvurulur.yaplır.

Tadavide  püf noktaları

 • Hastaların %90’ı doktora başvurmadan  antibiotik dahil birçok ilacı kullanmışlardır.
 • Genelde 50 yaş altında genç erkeklerde ,
 • Prostatitlerin %5-10 kadarında etken olan mikroorganizma izole edilebilmekte, bu nedenle de birçok hastaya ampirik tedaviler uygulanmaktadır
 • Tedavi: Uzun süreli antibiotik+ağrı kesici+ödem çözücü tedavi şeklinde özetlenebilir.Apse gelişmiş ise cerrahi olarak bunun boşaltılması gerekir.Tedavide “kan prostat engelini” geçebilen bactrim,eritromycin,oleoandomicin, trimetop rim, rozamicin,***kinolon gibi antibiotikler kullanılmalı.
 • Sıklıkla da cinsel yetersizlik yakınmaları ile de başvurabilirler (%50).
 • Anksiyete, depresyon gibi psikolojik duygusal tablolar birlikte görülbilir
 • Prostattaki mikroorganizmanın yok edilmesi için 28 günlük tedavi her zaman yeterli olmaz. Bu nedenle, özellikle belirtilerin sürdüğü olgularda tedavinin 6-12 haftaya uzatılması önerilmektedir.
 • Tanıda; Four glass test,TRUSG.Üroflowmetri mutlaka birlikte yapılmalı
 •  .”KP/KPPS; denilince sadece enfeksiyon (mikrobik) kaymaklı bir hastalık düşünülmemeli,immun,kimyasai,nöral ve psikolojik kaynaklı olabileceği de mutlaka akla getirilmeli.

KISALTMALAR

 • Population-based studies employing the validated National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-KPSI)
 • National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI
 • Expressed Prostatic Secretion (EPS);Prostat masajı sonu penisten (üretradan) gelen damlanın incelenmesi
 • The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI)
 • KP;Kronik prostatit
 • Kronik pelvic pain syndrome (KPPS)
 • TRUSG:Trans rektal ultrasonografi.Makattan girerek yapılan ultrasonografi

–      CT:Tomogray.

–      MR:Emar

–      *** =Çok önemli

NOT:Bu yazıyı okuyanlara,Basındaki Etkinliklerim kategorisindeki “prostatit Kader mi? yazımı da okumalarını öneriririm.

admin