TESTİS TÜMÖRLERİ

TESTİS TÜMÖRLERİ

 • Testis ve epididimde ”ağrısız, sert ve irreguler kitle” mevcuttur.
 • 20-40 yaşlarında sıklıkla görülür.
 • İnsidans 3-7/ 100.000
 • %30 CGT salgılar.
 • Tanı konulduğunda %30 metaztas yapmıştır.
 • %52 sağ, %48 solda. %2.5-5 bilateraldir. Olaya %10 hidrosel eşlik eder.

Oluşumu:Tümör artık günümüzde genomik odaklı düşünülmeli.bu genetik bozuklık doğuştan olacağı gibi çevre şartları nedeniyle de olabilir.Aşşağıda onkojenlerin (kanser yapıcıların) tümör baskılayıcı genleri etkileyerek kontrolsüz çoğalmaya (tümöre) neden oluşu gösterilmektedir.


 1. Testis tümörü(TT);testis kök hücresinden gelişir.Bu hücrelerin çok potansiyelli olduğu akılda tutulmalıdır.
 2. TT; inmemiş testiste (İT) %5-9 oranında (normalin 45-50 misli) görülür.Diğer bir ifadeyle TT etyolojisinde %1.5-30 İT öyküsü vardır.
 3. Pseudohermofradit;Çift cinsiyetlilik.
 4. Trauma
 5. Kimyasal maddeler: CuSO4,CdSO4,ZnSO4 gibi

Koryo karsinom, hematojen ve direk invazyon ile metastaz yapar.oldukça  malign dir. Diğer TT ise  lenfatik yolla metastaz yaparlar.

Derecelendirme:Tümör hücresinin davranışını ve farklanmasını gösterir.Bunu kanserleşme derecesi de diyebiliriz.

 1. :Tümör hücresi normal hücrede hafif farklılaşmış (%25)
 2. D2:Tümör hücresi normal hücrede biraz  farklılaşmış (%50)
 3. D3:Tümör hücresi normal hücrede oldukça  farklılaşmış (%75)
 4. D4:Tümör hücresi normal hücrede çok fazla  farklılaşmış (%100)

Evrelendirme :Tümörün yayılımını gösteris.Bu konuda daha sıklıkla TNM (tümör-nodül-metastaz) sınıflandırılması kullanılır.

Derecelendirme ve evrelendirme tümörün hastayı nedenli etkilediğini anlamamıza yarayan kriterlerdir ve  son derece önemlidirler.Aşşağıda sınıflandırılan tümörlerin de hastayı etkilemesi kendi türüne göre farklılık gösterir.Özetlersek tümörün hastayı nasıl etkileyeceğini öngörmek patolojik ve klinik olarak saptanabilen tümörün cinsini,derecesini ve evresini bilmek  ile mümkündür.Bu tahmin hasta hayatını doğrudan etkilemektedir.

 Sınıflandırma

Çocuklarda TT Sınıflandırılması:Erişkinlere göre bazı farklılıklar gösterir

1- Germinal Tümör :%70

 • Yolk Sac Tüm :%60
 • Pür Teratom :%25
 • Seminom :%5 ‘den az
 • Coryo CA :görülmez.

2-Non Germinal Tümör:%30

Yaşlılarda TT :Yaşlılarda testis tümörü biraz daha farklıdır.

 1. Sertoli CCA, İntertisyel CCA, Retiküler CCA daha sık görülürken
 2. Germinal hücreli tümörler sadece %25 görülür.

Biyolojik Markerler:BM salgılayan testis tümörlerinde prognoz kötüdür.

.Beta HCG: %40-60 (+).Pür seminom ve matür teratom hariç diğer testis tümörlerinde %30 (+) dir.

.AFP:Yolk Sac Tümör, Terato CA,Embriyonel hücreli tümörlerde artar(%70-90). Seminomlarda ise  normaldir.

CEA : Karsinoembriyonik antijen . Normalde tümör hücrelerin de ve  fetusta bulunur . Tümör hücrelerinin plazma  mem branında bulunurken kana buradan geçerek kanda yükselmiş olarak tesbit edilir. Erişkinde normal miktarı  2,5 ng/ml’den azdır. Sigara içen erişkinlerde ise normal seviye 5,0 nanogram/ml’nin altı olarak kabul edilir.

Tedavi:Yüksek İnguinal Orşektomi(YIO): Ea’ da yapılır. Seminomda sadece YIO yeterlidir.RT (Radyo Terapi) de  bu tümörde son derece etkindir. Seminom dışı tümörlerde Eb’ de  RPLND  (Retro peritoneal lenf nod diseksiyonu = Karın arka duvarındaki  tüm lenf  bez lerinin çıkartılması) eklenir. Bazıları Ea’ da da RPLND yapar; Eğer spesmende mikroskopik metastaz yoksa koruyucu olarak RPLND yapıl mış olur . Ec de ise Kemo Terapi (KT) ve RT  uygulanır.

Son söz:Her erkek en az haftada bir kez ayrıntılı olarak testislerini kontrol etmelidir.Tıpkı kadınların memelerini kontrol ettiği gibi.Bilindiği üzre erken tanı hayat kurtarır.


admin