MESANE TÜMÖRLERİ

MESANE TÜMÖRLERİ

 • 40 yaş üzerinde kişilerde  idrarın kanlı gelmesi,ezilebilir kıyma gibi et parçası içermesi halinde öncelikle mesane tümöründen süphelenilmeli
 • Erkeklerin 4. sıklıktaki tümörüdür.
 • Kadınların 8. sıklıktaki tümörüdür.
 • 4 Erkeğe karşın 1 kadında görülür.
 • Tüm kanserlerin %10′ u mesane tümörüdür
 • 20/100.000 oranında toplumda görülmektedir.
 • %99  kötü huyludur. %25 birden fazla odakta belirti verir, evre ve derece arttıkça bu oran da artar.
 • Mesane  tümörüm %70 düşük derecelidirve bunlar daha iyi davranışlıdır.
 • Adcuvan(Tümör tedavisine yardımcı ilaç ) tedavi yapılmaz ise %50-80 nüks ederler

Labotatuar

 • İdrar Tetkiki:Mikroskopik incelemede eritrositler görülür.
 • NMP-22 (duyarlılık %96) kullanılır
 • CEA 40ng/ml üzerindedir.
 • LDH yüksekliği ürolojik tümörlerin %50 sinde görülür.

Tanı:40yaşın üzerinde ağrısız hematüride mutlaka mesane tümöründen şüphelenilmeli. Tanı amacıyla IVP, Sistoskopi, Tomografi, MR vb.kullanılır.

İlk başvurduğunda tümör % 75  yüzeyledir. % 40 – 85 tekrarlama eğilimindedir.Şekilde sol tarafta gösterilen Tis , Ta,T1 ve son olarak T2 yüzeyel tümör kabul edilirler.Bunlar endoskopik (TURM:Trans üretral rezeksiyon mesane) yöntemle tedavi edilebilirler .T3a-T3b-T4 derin,kası ve serozayı tutan tümörlerdir (Kasa invaze tümörler : KIT  denir) kısmi ya da tümüyle mesaneyi çıkararak tedavi edilirler. Patolojik  değerlendirmede , özel boyama  yöntemi ile saptanan   yüksek  mikro  damar  yoğunluğu   olması mortalite   riskini  2.5  kat artırır.

Evrelendirme:

 • E0=Tümör en yüzeyde(mukozada),kök salmamış
 • Ea=T1:Tümör yüzeyel,kök salmamış(submukozada)
 • Eb1=T2a:Tümör kas tabakasının yarısına kadar tutmuş
 • Eb2=T2b: Tümör tüm kas tabakasını tutmuş
 • Ec:Tümör tüm tabakaları tutmuş,dış zar da dahil(seroza)
 • Ed:Uzak organlara yayılım yapmış

Evrelendirme;Genel anestezi A-altında İki el ile muayene önemlidir. Ayrıca akciğer grafisi, lenf angio,

angio, özel sistogramlarda yapılır.  gerektiğinde tomografi, MR da evrelendirmede yardımcıdır.

 

Derecelendirme ve evrelendirme tümörün hastayı nedenli etkilediğini anlamamıza yarayan kriterlerdir ve sondere ce önemlidirler.Aşağıda sınıflandırılan tümörlerin de hastayı etkilemesi kendi türüne göre farklılık gösterir.Özetlersek tü mörün hastayı nasıl etkileyeceğini öngörmek patolojik ve klinik olarak saptanabilen tümörün cinsini,derecesini ve evresi ni bilmek ile mümkündür.Bu tahmin hasta hayatını doğrudan etkilemektedir.

Oluşumu:

1-Genetik:Tümör artık günümüzde genomik odaklı düşünülmeli.Genetik bozukluk doğuştan olacağı gibi çevre şartları nedeniyle de olabilir.Aşağıda onkojenlerin(kanser yapıcıların) tümör baskılayıcı genleri etkileyerek kontrolsüz çoğalmaya (tümöre) neden oluşu gösterilmektedir.

 • 17. Kromozoma  ait p53 gen expresyonu(görülmesi)
 • 9. kromozom kayıpları
 • H-ras,C-Erb-1 mutasyonları.
 • C-Erb-1 geni EGF için kodlama yapar


  2-Kimyasallar

  a-İçsel Nedenler:Triptofan Metobolitleri:Sigara(25/gün içenlerde 4 misli Ms tm gö) tiriptofan metabilitlerini      artırarak mesane tümörlerine neden olur.

   b-Dışsal Nedenler:Örnek; Anilin boyaları ,ortoamino fenoller(OAF)

OAF ler;Betanaftilamin,,Xenilamin ,Tekstil ürünleriBenzidin ,4Amino difenil,Saç spreyleri, Kablo ve petrol işleri

  3-Virüsler ve bakteriler

 • HPV %16-33 oranında mesane tümörü etyolojisinde rol oynar.Mesane için malign transformasyon riski taşır.
 • Onkojen Virüs: Transkriptaz enzimli RNA virüsleri
 • Karaciğerde mikrozomlarda oluşan mutant bakteriler

  4- Diğer Etkenler ;

 • Kronik irritasyon,enfeksiyonlar
 • Analjezik Suistimali
 •  Sistosama (%40Sq.CCA)
 • Sigara (25/gün)

Yerleşim: Sıklık sırasına göre

1)Yan duvar                         4)Mesane boynu

2)Trigon                                 5)Tavan

3)Arka duvar                        6)Ön duvar

 Özetle ;mesane tümörleri %80 Mesanenin bazalindedir.Mesane Tümörlerini %80‘i yüzeyeldir.

Tedavi:

a)TUR: anestezi altında ışıklı bir alet ile dış idrar yolundan idrar kesesi içine girilip,özel bir elektrot kullanılıp tümömrün elektrik enerjisi kulanılarak kesilmesi ve gerekirse yakılması esasına dayanan bir yöntemdir.Açılımı Trans Üretral Rezeksi yon dur.yukarda bahsedilen esaslar göz önünde tutularak yapılır.Bu yöntem Eb1’e kadar radikal tedavidir(idrar kesesi kas larının yarısının tutulumuna kadar)..Mesane içi tedavi ilave edilmez ise tümörler TUR‘u takiben % 60-70  tekrarlayabilir. Bunların %10-20 sinde kas invazyonu görülür.TUR Diğer evreler için biopsi amaçlıdır

b)Açık Cerrahi:Eb2 ve Ecd (Tümkas tabakası ve mesane dış destek dokusu tutulumu)parsiyel sistektomi, total sistektomi,

radikal sistektomi(**).Yerelve derinlemesineilerleyen tümörlerde tedavi her zaman cerrahidir.Ameliya olanların %50 sinde tekrarlama olabilir. Radikal sistektomi denen ameliyatta idrar kesesinin çıkartılmasına ilave olarak+karın zarınınalt mesaneyi örten kısmı+yöresel lenf bezleri de çıkartılır.

c)Kemoterapi, radyoterapi: Kas invazyonu ve Ed ‘ i tümörlerde seçilir. Kemoterapi denen kanser tedavi eden ilaçlar onkoloji uzmanı eşliğinde kür şeklinde tedaviler yapılır.Radyoterapi: Hücresel farklılaşma gösteren çok odaklı tümörlerde ilgili uzmanın önereceği sayı ve dozda kullanılan bir ışın tedavisidir.

 d)Adjuvan tedavi denen yardımcı ve çok yararlı olan bir tedavi şeklide vardır ki bu da yüzeyel,çok farklılaşmamış tümörlerde başarı ile kullanılan tedavidir.İdrar kesesi içine sulandırılmış tbc aşısı verilerek yapılır.burada amaç idrar kesesinin tümörlere karşı bağışık lama sistemi güçlendirilmesidir.Immün BCG ,onkotice bu konuya örnektir.


admin