BÖBREK VE İDRAR YOLLARI TRAUMALARI

BÖBREK VE İDRAR YOLLARI TRAUMALARI

Tüm batın traumalarının %2.4-7‘sinde GÜS trauması olur. Bunun %37-70 i böbrek, %20 si dış cinsel organlar, %0.3 iç idrar yolu(böbrek yolu), %5.2 mesaneye aittir.10 yaşa kadar çocuklarda böbrek dış kılı fı(Gerato Faciası) az geliştiği için böbrek sıklıkla yaralanır. Olguların %25 i çocuktur. Böbrek  traumada %25 dalak rüptürü vardır.Sinir sistemi, omurga traumalarında %40 böbrek  trauması  görülür. Börek ve idrar yolu  trauması 6-12 saat içinde fark edilmelidir. Cerrahi tedavi geciktirilmemelidir.

Böbrek Penetran Traumaları: %85 inde karın içi organ yaralanması vardır. Sıklık sırasına göre Karaciğer, kolon, mide,dalak,göğüs, pankreas zedelenir.

Böbrek Künt Traumaları:Minör traumamalar %85, majör trauma (laserasyon) %10,onarılamaz trauma (Pedikül rüp türü, böbrek maserasyonu) %5 görülür.Künt karın traumalarında sırasıyla dalak (%26), böbrek (%24), Bağırsak(%16), KC (%15). Bu sıralama tüm karın traumalarının % 82 sidir. Majör renal traumaların %24 ünde hematüri olmaz. Renal trauması olan olguların %34 ünde IVP normal olabilir.

Üreter Trauması:Genel cerrahi işlemlerinde %1-5, RGP ve üriner giri şim %2, radikal histerektomi de %25, genel traumada %0.3 traumatize olur.

Mesane Trauması:%10 kemik pelvis fraktürü vardır. %30 künt trau madır. %44 intra peritoneal, %48 extra peritoneal, %8 her ikisi birden görülür

Ayrıca mesanedeki yabancı cisimler de mesane traumaları içerisinde değerlendirmekte yarar vardır.Hem trauma sonu yabancı cisim oluşa bileceği gibi kendileri de trauma sebebi olabilirler.

Üretra Trauması:1/3 ünde sinir traumasına bağlı impotans görülür.Erkete prognoz kötüdür. Sık tekrarlar.Hekime bağıklılığı artırır.Buck faciası yırtılır ise idrar göğse kadar yayılır.nekrotizan fasciitis riski artar.bulber üretrada2 cm ,penil üretrada1.5 cm kadar defektler ince stür ile kapatılabilir.

            Tedavi:

 • Üretral dilatasyon
 • Üretraplasty
 • İnternal üretratomy;Suche Tekniği:Saat 12 hizasın dan uygulanır. c.cavernosum zedelenmez.Soğuk kesi doku nekrozuna  neden olmaz.Lumen 6-8 hft da epitelize olur.Bazıla 1- 3 gün,bazıları ise 6 hafta sonda önerir.

Penis Fraktürü:

 • Minör kırıklarda peyroni benzeri endurasyonlar olabilir.
 • Penis flask pozisyonda CC duvar kalınlığı 2mm dir. Ereksiyonda bu kalınlık 0.25-0.50 ye kadar düşer. Künt trauma lar sonucu fraktür 1/3 distal de olur.
 • Penis fraktürü %15 üretra rüptürü ile beraberdir.

            Tedavi:

 • %90 konservatif yöntem başarılıdır.
 • Geç dönemlerde %10-30 komplikasyon olabilir.
 • İnsizyon yapmak gerekirse coronal,circüler insizyon yapılır.

Pelvis Fraktürü:Çok kanar.Şok durumunda 5-6ü kan transfüze edilir.Organ trauması muhakkak düşünülerek;

 • 8 saatte 4-5 kan transfüzyonu ile şok düzelmiyorsa angiografi yapılır.
 • Pelvis fraktüründe masif kanamalarda %14 ölüm görülür.
 • Kırık %69 pubiste, %41 iliak kemikte, %31 ischium da görülür.

admin