DİYABETİN ÜROLOJİK ÖNEMİ

DİYABETİN FİZYOPATOLOJİSİ
Diyabet soğuk enflamasyon yapan hastalık olarak tanımlanır. Soğuk iltihaplarda olay yavaş,sessiz ve sinsi seyreder sonmunda hedef organlarda tahribata ve işlevsel bozukluklara neden olurlar.Diyabette asıl hedef organlar damarlar ve sinirlerdir olup zararlı etkilerini soğuk inflamasyon ve polyol mekanizmaları ile gösterir.
A. Soğuk enflamasyon;Hiperglisemi ve adipoz dokudan kaynak lanan sitokinler (proinflamatuar mediatörler) asıl patolojiyi başlatan etkenlerdir..

Soğuk inflamasyon evreleri
1. Pro inflamatuar mediatörler ;Tümor Nekrozing Faktör alfa (TNF-α) ,interlökin-6 (IL-6), IL-2, ve interferon-gamma (IFN-γ) ,CRP gibi pro inflamatuar mediatörler damar endoteli etkilerlerler ayrıca ortamda ROS artmasına neden olurlar (Şekil 1).
1 Devamını Oku

SERTLEŞME SORUNU

 

 SERTLEŞME SORUNU “çok mu önemli?

Erkekte cinsel işlevin değerlendirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir.Bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir.Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram çok daha kolay algılanmaktadır.

 • Yaş;Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.
 • Diyabet;5 yıllık hastalarda%30,15 yıllık hastalarda da %50 sertleşme problemi görülür.Diyabet ise toplumda 11 kişide 1 rastlanan ,sık görülen metabolik hastalıktır.Özetle DM da normal nüfusa göre sertleşme problemi 3 misli daha fazla görülmektedir.
 • Hipertansiyon;Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertan siyon hastastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30  sertleşme problemi görülmektedir.
 • Obezite;Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık %20’sinde görülmektedir. Doğrudan obezitenin kendisi ve eşlik eden hastalıklar(Diyabet, hipertansiyon, damar sertlaşmesi) sertleşme problemi oluşturmaktadır.

Asıl seks organı beynimizdir.Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir “emireri”dir.Bilindiği gibi penis 15-20 cm uzunluğunda 3 adet kalem şeklinde çubuktan, her bir çubuk ise  sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır.Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”.Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve Sonuçta sertleşmeyi sağlarlar.Çünki sertleşme hormonal,duygusal,damarsal ve sinirsel bir olaydır.

1

Devamını Oku

0

İDRAR KAÇIRMA

İDRAR KAÇIRMA

Hern iki böbrek tarafından kan temizleme işlemi sonu atık olarak üretilen idrar iç idrar yolları aracılığı ile idrar kesesine gelir.Erişkin günde 800-1200 cc idrar üretir. Bu bizim suda eriyen katı maddelerin vücuttan atılması için gerekli miktardır.Ayrıca ortalama 1000 cc idrar çıkarmak için 3 misli sıvı almamız gerekliliğini de hatırlamamız lazım.

1

Devamını Oku

KRONİK PROSTATİT PÜF NOKTALARI

CP/CPPS (KRONİK PROSTATİT);PÜF NOKTALARI

TARİHÇE;Prostatit 100 yıldır bilinen. tanı ve tedavide 50 yıldır dişe dokunur yaklaşımlar yapılabilen çiçeği burnunda bir hastalıktır.

 • Prostatit ilk defa 1815 de tanımlandı
 •  1906 da klinik değerlendirmelere katıldı
 • 1933 yılında prostatitte bakteriel ve sitolojik değerlendirmeler yapıldı.
 • 20.yy da prostat masajı devreye girdi
 • 1930 larda antibiotik kullanıldı
 • 1960 larda prostat masajı sonucu oluşan üretral akıntı damlası incelendi (EPS)

Devamını Oku

PROSTATİT TANI VE TEDAVİSİ

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

Prostat aynı zamanda erkeğin ikincil sex organıdır. En önemli vazifesi ise meninin %95 ini teşkil ederek spermayı sulandırıp ejekulatın miktarını çoğaltarak döllenmeyi kolaylaştırır. Prostatik dokuda yüksek konsantras yonda çinko vardır. Çinkonun da fonksiyonel açıdan karbonik anhidraz ve karbonik dehidro genez enzimleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Çinko yetmezliklerinde de prostat küçüldüğü gözlemlenmiştir.

Devamını Oku

ANDROLOJİ ve TARİHÇESİ

ANDROLOJİ

Androloji ;Latincede erkeklerle ilgili anlamına gelse bile günümüzde  Erkek ve kadın cinselliğinin benzeyen ve biribirini tamamlayan yönleri olması nedeniyledir ki androloji artık erkek ve kadın cinsel sağlığını inceleyen bilim dalı haline gelmiştir. Kısaca “Androloji” terimi artık “Cinsel İşlev Bozuklukları” tanı ve tedavisi olarak değişmiştir.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE CİNSELLİĞE BAKIŞ

Cinsellik temel içgüdülerimizdendir;Yeme,İçme,barınma vb gibi temel iç güdülerimiz yaşam için olmazsa olmazlarımızdır. Bir genelleme yaparsak yaşamın da üç temel kuralı var.

 1.  Var olmak,
 2.  Üremek
 3. Zevk Almak.

Devamını Oku

AĞRI TEDAVİSİ

ÜROLOJİDE AĞRI TEDAVİSİ

“Ağrı;doku hasarına eşlik eden hoş olmayan, duyusal bir deneyim olarak da tanımlanabilir”.Ağrı, hoşagitmeyen duyumdur ve her zaman özneldir. Bu nedenle ağrı deneyimini değerlendirirken hem fiziksel hem de fiziksel olmayan bileşenlerini birlikte göz önünde tutmak gerekir. Ağrı aslında bir kavramdır ve kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir, çünkü birçok faktör (cinsiyet, din, dil, ırk, sosyokültürel çevre…) ağrı eşiğini, dolayısıyla da ağrılı uyarana tepkiyi belirler. Geçmişte sadece çeşitli hastalıkların bir bulgusu olarak kabul edilen  ağrı  (özellikle kronik ağrı), günümüzde artık başlı başına bir hastalık, bir sendromolarak kabul edilmektedir. Uygun tedaviye rağmen devam eden ağrıya kronik ağrıdenir.

Tüm algılarımız sinir sistemi tarafından duyumlanır, değerlen dirilir ve bunlara  cevap oluşturulur.Sinir hücrelerinin (nöron) farklılaşması ve organizasyonu sinir sistemimizi oluşturmaktadır.Sinir sistemimiz;

 1. Merkezi sinir sistemi;Beyin.beyincik,beyin sapı ve omur ilikten oluşur.
 2. Çevre sinir sistemi;Çok sayıda sinir hüvre ve uzantısın danoluşur.Uyarıları vücudun uzak köşelerinden alıp merkezi sinir sistemine ulaştırırlar.

Bir sinir hücresi;Çekirdeğin bulunduğu ana hücre ,buna bağlıuzantılardan(akson lifi) oluşur.Sinir hücresi uzantılarının bazısı da  kısadır (dendrit lifi) .

Devamını Oku